Den dödliga selfien (Varför människor riskerar sina liv för selfies) – The deadly selfie (Why people risk their lives for selfies)

 

(In english below)

 

Varför människor riskerar sina liv för selfies

 

Över 100 personer har dött av selfies och det är dags att uppmärksamma varför detta har skett istället för att bara anta att personerna är osmarta som försatt sig i dessa situationer. Vad är den bakomliggande orsaken till att människor riskerar sina liv för en bild?

Det är värt att nämna att dessa människor generellt uppvisar normala beteenden i vardagen. Så hur kan deras agerande leda till döden?

 

pexels-photo-597322

Belöningar

För det första så tycker människor om att ta risker för att få något i utbyte. Detta kan handla om stora eller små risker beroende på vilken personlighet man har. Att göra något riskfyllt ger ett adrenalinpåslag som tillsammans med dopamin ger en riktig kick. Hjärnan reagerar med spänning vid tillfällen då en mindre rädsla upplevs vid risktagande som ändå innebär överlevnad. Ta bara nöjesfält som exempel: människor betalar pengar för att uppleva rädslor som sannolikt inte leder till döden, men kanske nära döden-upplevelser (beroende på hur rädd man är). Risken för dödsfall eller skador minskas genom säkerhetsprocedurer som exempelvis bälten som knäpps runt midjan vid berg- och dalbaneturer. Ju mindre risken är, desto mindre är belöningen. För någon som har höjdskräck men ändå väljer att åka attraktioner uppe i luften blir belöningen större vid nedkomst än för någon som inte har någon höjdskräck alls. Dopamin- och adrenalinpåslaget är större för den som tar större risker och överlever. För den som inte har rädsla för höjder blir påslaget mindre och det krävs mindre säkerhet för att påslaget ska bli lika stort. Som att friklättra ett berg utan säkerhetslinor eller kanske gå ut på kanten av ett högt berg och titta ner. Dopamin är ett riktigt njutningshormon så när målet är att få fler dopaminkickar är det sannolikt att riskerna som tas blir större. I det här fallet kan risktagande låta som något dåligt eller dumdristigt, men ta exempelvis när man ska testa något nytt som känns främmande och lite obehagligt – då krävs ett mod och att långsamt överkomma gränserna för vad man tolererar. Det kan handla om att åka skridskor för första gången, flyga till ett annat land eller börja på ett nytt jobb. För att nå framgång krävs det att man utmanar sig själv.

 

Uppmärksamhet

Människor gillar uppmärksamhet. Vi är sociala varelser som generellt vill bli uppmärksammade och få uppskattning. Även om det finns grader av detta (alla kanske inte vill ställa sig inför en stor publik och hålla föredrag) så behöver man få någon typ av uppmärksamhet från andra för att må bra. Sociala medier skapade inte något djupt behov att få uppmärksamhet utan dessa känslor har alltid funnits. Företag som Facebook, Youtube och Instagram skapades för att tjäna pengar på detta grundläggande behov. Att få nya vänner på internet eller så kallade ”likes” har visat sig leda till aktivering av den dopiaminutsöndrande delen av hjärnan för njutning på samma sätt som hyllning och uppmärksamhet av att exempelvis ha utfört ett bra jobb gör. Människor som hade mer aktivitet i detta område vid positiv feedback var sannolikare beroende av sociala medier och som resultat av detta deltog i större utsträckning i uppmärksamhetssökande beteende, som att utföra potentiella skadliga handlingar för att kunna ta och publicera selfies.

Men att ta selfies är inte totalt narcissistiskt utan undersökningar har visat att många selfies publiceras för att lägga upp tidsföljande händelser i ens liv eller för att starta diskussioner kring viktiga ämnen. Andra undersökningar har visat att kvinnor som tar och lägger upp selfies på internet blir stärkta till att ta kontroll över sin självbild så som den syns online. Även om detta är anledningar som inte har med narcissism att göra så är den största anledningen att ta och publicera selfies just för att få uppmärksamhet.

 

Att undvika den dödliga selfien

Tror du inte på att du skulle kunna hamna i en riskfylld selfie-situation? Att du själv aldrig skulle utsätta dig för något livshotande för bildens skull? Då bör du tänka om! Har du aldrig kört för fort när du börjar tänka på något som gör dig upprörd? Eller gjort något på grund av grupptryck som du egentligen inte ville? När det är känslor inblandade ökar sannolikheten för alla människor att ta risker.

Visste du att kvinnor är lika troliga att ta risker som män och blir i större grad uppmuntrade till det? Det är alltså lika troligt att kvinnor, som män, tar risker för att fånga den där spännande selfien.

 

Fundera på alla små risker du själv tar varje dag, som att skjuta upp ett projekt inför en deadline, köra lite fortare när det gula ljuset slagits om, spela om mindre summor pengar eller andra liknande risker. Tänk nu på alla negativa effekter dessa risktaganden skulle kunna leda till. Det kan handla om att bli av med jobbet, att dö i en krock eller att förlora dina pengar. För någon som står utanför och ser på detta skulle det vara lätt att säga att dessa händelser hade kunnat undvikas, men det är definitivt svårare att säga om man är själv i stunden. Om man nu vill undvika att råka ut för hemskheter till varje pris så är det värt att lyssna till den där lilla rösten i huvudet som säger ifrån (om nu rösten är vid sinnets fulla bruk), lyssna när andra säger ifrån, vara medveten om sin omgivning, vara medveten om inverkan som alkohol och droger har, uppmärksamma hur grupptryck fungerar och våga säga ”nej”.

 

 

Källa: Theres a scientific reason why some people risk their lives for a selfie By Catherine Franssen https://www.salon.com/2018/06/29/theres-a-scientific-reason-why-some-people-risk-their-lives-for-a-selfies/

 

 


 

 

Why people risk their lives for selfies

 

pexels-photo-597322

 

Over 100 people have died from taking selfies and it’s time to find out why instead of just assuming these people are being stupid to have put themselves in dangerous situations. What is the real reason people risk their lives for a selfie?

It’s important to know that these people act normally in their daily lives, so how can their actions sometimes lead to death?

 

Rewards

First of all people like to take risks in order to get rewards. It can be about big or small risks depending on what type of personality they have. To act risky will give you a shot of adrenaline which together with dopamine gives you a kick. The brain will react with excitement when being just a little scared while doing something risky which probably won’t lead to death. Just take amusement parks for example: people pay a lot of money to be a bit scared, probably without thinking they will die but almost have near death-experiences (of course depending on how afraid of heights you are). The death risk or risk of getting injured will be much lower as soon as the safety procedures come in to place, like getting strapped in and checked by personnel to make sure you are safely secured before the ride. The lower the risk, the smaller the reward. For someone who’s afraid of heights the risk is bigger and so is the reward compared to someone who’s not. For them it takes less security to gain the same adrenaline and dopamine kicks, like free climbing or standing at the edge of a cliff. Dopamine is a pleasurable neurochemical, so when the goal is to get more of this you’ll probably start taking more risks. In this case it might sound like something stupid, but think about when you try something new that feels uncomfortable or a bit scary – it will take courage and bravery to slowly get on the other side of your tolerance level. It could be about going ice skating for the first time, fly to another country or start a new job. To become successful you need courage and challenge yourself.

 

Attention

People like attention. We are social creatures and we generally want attention and praise. Even though there are varying degrees of these needs (everyone might not want to talk in front of a large audience), people need the recognition from others to be psychologically healthy.

Social media didn’t create a deep need to be recognized or praised, these feelings have always been a part of human nature. Businesses like Facebook, Youtube and Instagram was created to make money from this need. Actually, to gain new friends online or “likes” have been shown to activate an important part of the dopamine-releasing pathway in the brain in the same way praises or recognition for a job well done does. People with more activity in this area when gaining positive feedback are more likely addicted to social media, and thus taking part in attention-seeking behaviors (like self- deprecating and posting selfies).

However, the act of taking selfies isn’t totally narcissistic, studies have shown that many selfies are posted to show a timeline of one’s life (in an autobiographical way) or to start conversations about important topics. Other studies have shown that women are empowered by taking selfies and being in control of how their own image appear online. Still, the main reason people take selfies are about narcissism and gain recognition.

 

Avoiding the deadly selfie

You don’t think you would end up in a risky selfie situation? That you would never put yourself in a life-threatening situation for a picture? Think again!

Have you ever speeded up while thinking about something that makes your blood boil? Or done something because of peer pressure, something you didn’t want to do? When feelings are involved people are more susceptible to some risk-taking.

Did you know that women are as likely to take risks as men? And that they more often are being encouraged to take more risks? It is as possible that women are as prone as men to take that exciting, lifethretening selfie.

 

Think about all the small risks you take every day, like procrastinating a project before a deadline, speeding up before the yellow light switches, light gambling or other smaller risks. Now think about all the negative effects these decisions could have on your life, like losing your job, lose your life or lose your money. For someone on the outside it might be easy to say that those risks could have been easily avoided. It is much more difficult to recognize in the heat of the moment by yourself. If you want to avoid taking risks it may be worth listening to the tiny voice in your head telling you what to do (of course depending on if that voice is of sane mind), listen to others telling you otherwise, being aware of your surroundings, being aware of the effects alcohol and drugs have on your mind and recognize how peer pressure works and daring to say “no”.

 

Source: Theres a scientific reason why some people risk their lives for a selfie By Catherine Franssen https://www.salon.com/2018/06/29/theres-a-scientific-reason-why-some-people-risk-their-lives-for-a-selfies/

Att bli inspirerad – To find inspiration

(In english below)

Ibland fastnar man helt enkelt. I livet, gamla vanor eller tankemönster. Och poof! så är inspirationen borta. Känner du igen dig?

Antagligen gör du det, för de flesta har väl någon (eller snarare några!) gånger i livet tappat inspirationen. Vad gör man då när det händer och man vill få tillbaka den, även om man egentligen tror att den är för långt borta för att kunna nås?

För egen del har detta hänt ett antal gånger i olika tidslängder när det gäller fotograferandet. Så här kommer några råd som har fungerat för mig när det uppstår inspirationstorka (och en del av dessa exempel är möjliga att applicera på andra områden också, inte bara för fotografer):

coffee-flower-reading-magazine

Bläddra i tidningar

Och nej, nu menar jag inte nättidningar utan fysiska exemplar. Ni vet dem där som man gick till affären och köpte förr i tiden? Och som fortfarande går att köpa men som de yngre generationerna hellre läser på nätet? Exakt, det är dessa jag pratar om. Att faktiskt bläddra i en tidning är en helt annan upplevelse än att läsa på en digital skärm. Och faktiskt lite roligare. Det behöver inte handla om fotografi heller utan kan vara andra tidiningar som publicerar bilder i den genren som man själv fotograferar i. För till exempel modefotografer kan det vara Elle. För lifestyle-fotografer skulle det kunna vara Vanity Fair. För dokumentärfotografer eller naturfotografer kan det vara National Geographic. Och det bästa är att det inte ens måste vara de senaste exemplaren – utan man kan hitta riktigt billiga begagnade på second hand-butiker eller på nätet. Eller helt enkelt gå till biblioteket om budgeten är begränsad. Vilket leder oss i på nästa tips:


Woman reading books
Porträttfotografering i Eskilstuna

Titta igenom böcker

Även här förespråkar jag de fysiska varianterna som på den gamla goda tiden innan internet uppstod. Bläddra i gamla böcker som redan ligger hemma (gärna med bilder i), eller vandra till närmsta bibliotek och slå dig ner en eftermiddag (eller förmiddag om du till skillnad från mig är en morgonmänniska!). Till skillnad från i USA så har vi ännu inte en kultur som låter potentiella kunder sätta sig ner i bokaffärer och läsa böcker innan inköp, men skulle du råka befinna dig i staterna när du läser detta så kan jag varmt rekommendera ett besök till Barnes and Noble. Där välkomnas man att slå sig ner i deras fåtöljer och läsa böckerna – utan krav på köp. Och är det just utan köpkrav som du är ute efter kommer nu nästa tips:


Creative Live Website

Se Creative Lives livesändningar

Om du inte känner till Creative Live så är det hög tid att du gör det nu! Denna fantastiska sida startades av fotografen Chase som under sin nybörjarperiod tröttnade på att så många etablerade fotografer inte ville dela med sig av sina tips i branschen. Här har videoklipp från mängder av kreativa människor med olika föreläsningsteman spelats in, och både säljs och sänds gratis. Olika teman är ”photo and video”, ”art and design”, ”music and audio”, ”craft and maker” samt ”money and life”. Några deltagare från fotobraschen som förekommer är Sue Bryce, Pye Jirsa, Pratik Nalik, Jen Rozenbaum och Joe Buissink. Andra inspirerande talare är exempelvis Vanessa van Edwards som talar om kroppsspråk och ”people skills”, Sue B Zimmermann som talar om marknadsföring på sociala medier och Neil Patel som tipsar om hur man får trafik till sin nätbaserade verksamhet. Men det finns så mycket mer att utforska! Och varje dag har man möjlighet att helt gratis titta på olika livesändningar. Det finns även ett schema för ca 1-3 månader framåt där man kan boka in sig på det som intresserar en och få en påminnelse på mejlen när det börjar sändas. Låter det för bra för att vara sant? Ja det gör det, men det är ändå sant.


 

 

Stump Pass Beach State Park Florida
Stump Pass Beach State Park på Floridas västkust. Det var mitt första besök, så otroligt vackert och gav mig helt ny energi.

Besöka nya platser

Hur många gånger har du inte varit med om att en vistelse på en ny plats gett dig ny energi och inspiration? Antagligen många gånger. Så om du har möjlighet råder jag dig att åka iväg på nya äventyr. Det behöver inte ens vara speciellt långt borta utan kan vara en annan del av staden du bor i, eller en buss/tågresa bort.


Elisabeth&David Parfotografering Stockholm
Den här bilden skapades vid en sjö jag har besökt manga gånger. När det är helt vindstilla blir sjön som en enorm spegel, som den här kvällen.

Återbesök gamla platser

Ja, jag är helt seriös. Det ÄR möjligt att få inspiration från samma gamla miljö som man alltid befinner sig i. Det handlar helt enkelt om att bli uppmärksam. Säg att du tar samma promenad till affären/jobbet/skolan varje dag och tycker att samvaron börjar kännas lite väl dyster eller för lik alla andra dagar – då är det dags att börja leta efter de små detaljerna som kan inspirera. Efter min depression lärde jag mig att uppskatta det lilla i min vardag. Små blommor som tränger sig fram mellan springor i asfalten, känslan av solen i ansiktet efter en dag inomhus, färgerna och texturerna på byggnaderna jag gick förbi. Och nej, man behöver inte ha gått igenom en depression för att kunna uppskatta små detaljer, eller blir inspirerad av det lilla. Försök bara att se det du är van vid i nya vinklar eller perspektiv. Kanske den där väggen du brukar gå förbi skulle vara en perfekt bakgrund för din nästa porträttfotografering? Eller färgerna på husen runt omkring dig ger dig inspiration till ditt nästa projekt? Egentligen så finns det otroligt många möjligheter i omgivningen till att bli inspirerad! Personligen sitter jag ute i Stockholms skärgård när jag skriver detta efter att ha funderat över vad mitt nästa blogginlägg skulle handla om, och vips så kom inspirationen för detta inlägg!


Umgås med inspirerande människor

Jo jag vet att de fantastiska människorna jag skrev om som talar på Creative Live är oerhört inspirerande, men det kan faktiskt vara så att du har människor i din omgivning som också är det. Kanske har du vänner inom samma bransch som är positiva och ger dig energi, eller helt enkelt vänner som alltid gör dig på bra humör. Detta är källor till inspiration som är så lätt att förbise. Gå ut och ta med någon/några av dem på en fika/lunch/utekväll och se själv hur energin återvänder. För energi och inspiration skulle kunna ses som rätt så sammanflätade.


Titta igenom tidigare arbeten

Nu kanske ni tror att jag börjar spåra ur, men jag lovar att det är sista punkten och att den är viktig! Det är så enkelt som att gå tillbaka och titta på tidigare arbeten som du har utfört och är nöjd eller stolt över, och fundera över vad som fick dig att lyckas med dem. Var det platsen du gjorde det på, människorna du samarbetade med eller kanske hur du kände dig just då som gjorde att det blev så bra? Försök att hamna i något liknande tillstånd i det nya du vill göra, eller se bara om du helt enkelt får inspiration av att titta på det. Du kan även titta på gamla arbeten som du inte blev lika nöjd med och försöka göra om dem på ett bättre sätt. Om/när du lyckas med det så är det en stor sannolikhet att det leder till mer inspiration.

 

Om du har läst ända hit så vill jag tacka dig för att du tog dig tid att läsa hela vägen! Har du själv några tips på vad som kan öka inspirationen? Skriv gärna en kommentar och berätta!

 


 

(English)

Sometimes you just get stuck. In life, old habits or thoughts. Then poof! Your inspiration is gone. Does this sound like you?

You probably do, most people have some time (or many times!) during their lives lost their inspiration. So what do you do when this happens and it seems too far away to ever get it back?

It has happened many times for me in different time intervals when it comes to work. So here are some of my go to – examples for when the inspiration feels as dry as the desert (not just photography related):

coffee-flower-reading-magazine

Look through magazines

And no, I don’t mean internet ones, I mean the physical ones. You know those you used to go to the store to buy in the olden days? And that you can actually still buy, even though the younger generation probably usually read online? Yes, I’m talking about those. To really read through, touch and feel the magazine is a completely different experience than reading from a digital screen. And to be frank, a bit more fun. It doesn’t have to be specifically about the area you feel uninspired about either. As you probably know from before, inspiration can come from so many different things. And the best part is you don’t even have to look through the latest ones, you can find cheap magazines in second hand stores or buy online. Or even go to a library, especially If you’re on a tight budget. Which leads us to the next idea:


Woman reading books

Look through/read books

At this point I’m still voting for the physical ones. Look through the old books with beautiful or inspiring images you have at home, or go to the nearest library (or maybe even a friend!). Unlike the United States we don’t really have a culture of reading while in book stores here in Sweden, but if you do live in the USA or are visiting I can highly recommend a visit to one of their many book stores. I’m quite fond of Barnes and Noble myself so please go visit them and feel free to use one of ther many seating ares to look through their books. You won’t even feel the pressure to by any of them. Which leads us to:


Creative Live Website

Creative Live

If you haven’t heard of Creative Live it’s about time! This amazing website was founded by photographer Chase Jarvis who felt like there weren’t many free resources available when he wanted to learn his craft. Many photographers didn’t want to “give away their knowledge for free”, sort of in a way to hinder other people becoming as good as themselves, they were seen as competition. At this site you’ll find videos from several talented creatives, not just by and for photographers. The themes go from “photo and video”, “art and design”, “music and audio”, “craft and maker” to “money and life”. Some teachers from the photography business are Sue Bryce, Pye Jirsa, Pratik Nalik, Jen Rozenbaum and Joe Buissink. Other inspirational speakers are vanessa van Edwards talking about people skills, Sue B Zimmermann with social media marketing and Neil Patel giving ideas on how to grow traffic to your website. Of course there are so much more too! And each day you have the opportunity to watch selected videos for free. They publish a timeline for about 1-3 months ahead on which videos they will stream on specific dates. Does it sound too good to be true? Well yes, but it’s still true!


 

Stump Pass Beach State Park Florida
Stump Pass Beach State Park on the west coast of Florida. This was my first visit and it was so incredibly beautiful and gave me so much new energy.

Visit new places

How many times have you not experience the new energy you get from visiting a new place? Probably many times. So if you have the opportunity I suggest you go somewhere you haven’t been before. It doesn’t have to be far away, maybe just a short bus or train ride inside or outside of your own town.


Elisabeth&David Parfotografering Stockholm
This photo was created by a lake outside of Stockholm I’ve been to several times. It’s a beautiful place where the lake, when there’s no wind, becomes a huge mirror.

Revisit places you’ve been to

Yes, I’m serious. It IS possible to get newfound inspiration from the old, boring places you’ve been to before. It’s just about being curious. Let’s say you always take the same path to your local shop, work or school, and you feel like your days are getting too much like the other ones – then this is the time to start looking for the small details you could find inspiration from. After my depression I learned to appreciate the small things. Tiny flowers growing through the concrete pathways, the feeling of the sun shining on your face, the colours and textures on the buildings I walked past. And no, you don’t have to go through depression to see these things, you just look for them. Try to see old things from a new perspective or angle. Maybe that wall you walk by every day would be the perfect background for your next photo session? Or the colours of the houses gives you inspiration for your next project? There are actually so many ways you can find inspiration from your immediate surroundings. Personally I’m writing this while in the Stockholm Archipelago, where I’ve been many times, but suddenly I just felt so inspired.


Hang out with inspiring people

Yes I do know that the creative people I talked about at Creative Live are awesome and inspiring, but now I’ll talk about the ones you actually do know. Maybe you have friends in your own work area who gives you energy, or maybe you have friends who always makes you feel positive. These are people you want to keep and keep hanging out with. Go out with them and have coffe/lunch/dinner or something and watch your inspiration return. Energy and inspiration does go together.


Look at your previous work

So maybe you think I’m starting to loose it now, but I promise I’m not!This is about just going through what you’ve worked on before and what has been successful and what was less successful. Truly ask yourself why something did go great and made you proud, and try to find inspiration from that feeling you had when you made it happen. Or go through what you didn’t find successful and try to learn from it and get eager to do it better. If or when you do it again you’ll probably find even more inspiration.

 

If you’ve read this far I’d like to thank you! Do you have any tips on how to increase or just get yourself inspired? Please write a comment and let me know!

Före och efter bildredigering

Har du någonsin varit på en plats som var så vacker och tagit en bild bara för att hopplöst inse att bilden inte alls speglar vad du faktiskt såg och upplevde? Eller att du i efterhand upptäcker vissa detaljer som stör bilden?

Tekniken i kameror (både systemkameror och mobilkameror) har en tendens att på egen hand tolka vad som fotograferas, vilket gör att det inte alltid ser ut på bilden så som det såg ut i verkligheten när det gäller ljus och färgnyanser. I systemkameror är det möjligt att fixa inställningarna för att få bildresultatet att komma så nära verkligheten som möjligt genom bland annat vitbalans, slutartid, fokus och skärpedjup. Vid de tillfällen då man fotograferar i RAW är möjligheterna för bildredigering i datorn mycket stora då en hel del blir möjligt att redigera – utan att det försämrar bildkvalitén.

Här tänkte jag visa er några exempel på bilder som jag har tagit med mer eller mindre efterarbete:

 

Från en porträttfotografering i Stockholm:

 

Vad jag har redigerat: I Photoshop har jag tagit bort röd färg på högra tallen, vit färg på vänstra tallen, ökat nyansen i klänningen, förlängt klänningen genom kloning och gör flytande-verktyget samt tagit bort några grenar på marken med kloning. Ganska simpelt.


 

Från en naturfotografering i Stockholm:

 

Vad jag har redigerat: I Camera Raw har jag sänkt färgtemperaturen, ökat klarhet, lyster och mättnad, ökat kontrast, sänkt skuggor, ökat vitan, sänkt svärtan. I Photoshop har jag beskurit bilden och tagit bort smutsfläckar med hjälp av kloning.


 

Från en parfotografering i Stockholm:

 

Vad jag har redigerat: I Camera Raw har jag ökat exponeringen, värmt upp färgtemperaturen, minskat skuggorna, ökat vitan, minskat svärtan, ökat klarhet, lyster och mättnad. I Photoshop har jag beskurit bilden, rätat upp horisonten, tagit bort små partiklar som ludd på kläder med kloning.


 

Från en sagofotografering i Eskilstuna:

 

Vad jag har redigerat: I Camera Raw har jag förstärkt vitan, sänkt svärtan, ökat kontraster. I Photoshop har jag tagit bort husens spegelbilder med kloning.

 


 

Vad tänker ni själva kring fotografering och bildredigering? Brukar ni alltid bli nöjda med resultatet i kameran eller anser ni att bilderna ibland behöver redigeras?

Hur jag hjälper mina kunder att välja fotografier

Under porträttfotograferingar som varar i en timme brukar jag skapa runt 100-150 bilder. Detta kanske låter väldigt mycket men det finns flera viktiga anledningar till att det är så många.

För det första handlar det om att jag inte vill missa just den där sekunden när dina ögon lyser upp för att något i ögonblicket får dig att känna lycka. Jag anser att genuina känslor är vad som gör bilder fantastiska. Självklart finns det andra komponenter som är mycket viktiga, som diverse olika tekniska aspekter (skärpa, komposition, ljussättning, posering – jag kan nämna nästan hur många som helst!), men just känslan i bilden gör den till något riktigt speciellt. De tekniska delarna ska alltid finnas på plats men om känslan fattas så spelar det inte så stor roll. Det är meningen att bilder ska väcka känslor vilket inte skulle vara möjligt om det inte förmedlades några i bilden. Därför ser jag till att ta fler bilder än vad som egentligen är nödvändigt under mina fotograferingar.

Innan fotograferingen har jag träffat mina kunder under en konsultation och fått höra om deras önskemål, intressen och annat som hjälper mig att skräddarsy fotograferingen efter deras personligheter. Det gör att jag alltid har tankar om specifika bilder som är viktiga att skapa och ibland kan det till och med vara så att kunderna själva var ovetandes om att de ville ha just dessa bilder – fram tills dess att de får se dem under beställningsmötet. Jag har också i åtanke om syftet är att beställa en stor tavla till hemmet eller skapa ett fotoalbum som ska berätta en historia (men jag fotograferar alltid för både fotoalbum och tavlor).

Elisabeth_David_Parfotografering_Porträtt_Stockholm008
Porträttfotografering med Elisabeth och David i Stockholm

Ofta skapas även bilder som ingen av oss har kunnat föreställa oss på förhand, som den bilden på klippan från David och Elisabeths parfotografering i Stockholm. Vi hade bestämt oss för att göra fotograferingen vid en insjö som vi alla hade besökt tidigare, och som jag själv var väl bekant med. Men den här dagen såg det ut som något utöver det vanliga – sjön var komplett spegelblank! Det såg overkligt vackert ut. När det sedan blev solnedgång fick jag en tanke om hur snyggt det skulle vara att ta en siluettbild – och resultatet blev underbart.

Elisabeth_David_Parfotografering_Porträtt_Stockholm002
Porträttfotografering med Elisabeth och David i Stockholm

Efter själva fotograferingen börjar mitt jobb med bildredigering. Detta tar alltid längre tid än själva fotograferingen. Alla bilder granskas och många raderas. De som sparas i första vändan är de som är skarpa, där ingen blinkar, gör ofrivilliga miner, ser obekväma ut eller liknande. I nästa vända går jag igenom alla dubbletter, för det är hopplöst att som kund behöva sitta och titta på 5 – 10 stycken nästan identiska bilder. Detta ska inte mina kunder behöva göra så det jobbet gör jag på förhand. Efter detta finns det runt 20 – 40 bilder kvar, och av dessa gör jag justeringar som ljuskorrektion, rätar upp horisonten, beskär, tar bort vilda hårstrån eller objekt som inte passar in i bilden, för att bara nämna några exempel. När detta är gjort så har jag lagt grunden för mina kunder att kunna göra snabbare och lättare val.

Tavla Porträttfotografering Stockholm Micke
Porträttfotografering i Stockholm med Mikael

Under beställningsmötet visas alla utvalda och redigerade bilder, och det är nu som kunderna bestämmer vilka de vill beställa och i vilket format. Jag ger alltid rekommendationer kring vilka storlekar som är lämpliga och har produktexempel att visa upp. Det brukar vara mycket uppskattat och en trevlig stund över en fika i lugn och ro. Efter detta skickas bilderna till mina professionella labb för produktion innan de levereras till mig för granskning (jag levererar endas perfekta produkter till mina kunder), sedan packas de om och jag levererar paketen personligen. Nu har mina kunder sina minnen och ögonblick inramade, i album eller porträttboxar som de kan njuta av under resten av sina liv. Visst låter det underbart?

Tavla Anne
Porträttfotografering i Eskilstuna med Anne

Är du intresserad av att göra en egen fotografering? Klicka här för att komma till kontaktformuläret, eller skicka ett mail till charlotte@clundqvist.com så återkommer jag så snabbt som möjligt. Jag ser fram emot att skapa bilder och föreviga ögonblick tillsammans!

 

Porträttfotografering med Accessoarer

Förutom att göra spännande porträttfotograferingar med underbara människor utomhus, skriva på min bok eller studera psykologi så tillverkar jag även håraccessoarer. Mina kunder har möjlighet att låna både vackra klänningar men även dessa accessoarer under sina porträttfotograferingar, och några blir så uppskattade att de köps. De finns i olika färger, storlekar och material, så naturligtvis bestämde jag mig för att göra en porträttfotografering med alla – för det blir ju en helt annan sak att visa hur dem ser ut på en verklig människa än liggandes på ett bord!

Vilka är dina favoriter? Skriv gärna en kommentar och berätta!

 

 

Photo Session with Accessories

Apart from doing exciting outdoor photo sessions with wonderful people I also create hair accessories. Some of these are available for my clients during their photo sessions, and some accessories become so popular that they get purchased. They are available in different materials, sizes and colours, and so I decided to do a photo session just to show them off – because it’s a completely different experience to see them on a human than displayed on a table!

Which ones do you prefer? Feel free to tell me in the comments!

Veckans Virala -Weekly Viral (v 6)

Den här veckan sköt SpaceX upp en raket med en Tesla Roadster. I bilen hade en docka placerats som passande nog döpts till Starman, och självklart iklädd i rymddräkt. David Bowies album Space Oddity spelades i högtalarna.

Bilden ovan delades på både Elon Musks Instagramkonto och på SpaceX Flickrkonto. Länk till Elon Musks Instagramkonto hittar du här och länk till SpaceX Flickrkonto hittar du här.

Om du missade dessa bilder så får du här nöjet att se Starman färdas i rymden, med jorden i bakgrunden. Och visst ser det rätt coolt ut?

Last pic of Starman in Roadster enroute to Mars orbit and then the Asteroid Belt - Elon Musk

 

 

This week SpaceX launched the Tesla Roadster into space. In the car a dummy named Starman had been placed, wearing an appropriate outfit, while the David Bowie album Space Oddity was playing.

The photo above was shared by Elon Musk on his Instagram account as well on the SpaceX Flickr account. You can find Elon Musk’s Instagram here and the SpaceX Flickr account here.

In case you missed these amazing photos here are some of them to enjoy! Aren’t they cool?

 

Falcon Heavy Demo Mission - SpaceX Flickr

Falcon Heavy Demo Mission - SpaceX Flickr.

Falcon Heavy Demo Mission - SpaceX on Flickr

Veckans Inlägg Instagram – Instagram Weekly

Boudoirfotografering i Eskilstuna – Läs mer här

Boudoirfotografering Eskilstuna

Sometimes you have to give yourself pep talks, like ”Hello, you’re a badass, you’re beautiful and I love you”.

See the post here

 


 

Skogsfotografering norr om Stockholm, barfota i 0-grader. Det var ännu kallare än det ser ut!

Se inlägget här

 

Skogsfotografering Stockholm

Sometimes you find yourself in the middle of nowhere
And sometimes, in the middle of nowhere, you find yourself.

This photo was created in a forest north of Stockholm. It was 0 degrees outside and so much colder than it looks! And yes, I was barefoot.. See the post here

Veckans Inlägg Instagram – Instagram Weekly

Den första bilden togs norr om Stockholm vid en liten insjö. Vädret var helt perfekt den här dagen och hela himlen med solnedgången speglades i vattnet. Klicka här för att komma till inlägget.

Skärmavbild 2018-02-04 kl. 19.29.09

What a beautiful thing it is to stand tall and say ”I fell apart, and I survived”.

Link to the post here.

 


 

Tropiskt regn

Efter att ha kommit en bra bit in i den tropiska regnskogen i Ocala, Florida, drog ovädret in över oss. Detta var den sista bilden som togs innan vi flydde. Hela beskrivningen från äventyret finns under bilden!

Skärmavbild 2018-02-01 kl. 21.59.48

Tropical rain
When we went to the incredible Ocala National Forest in central Florida there were these trails you could hike to truly see the wonderful nature. The thing was, right before we started walking, a lady in the park told us there had been several sightings and encounters with black bears. They even had a sign saying ”Be bear aware” (which of course I thought was funny at first since Björns name is actually bear in swedish). But that was until I asked about what to do if you see a bear. Basically you’re screwed if one decides to attack. It runs and climbs faster than humans so the best thing you can do is stand still, make noises and never EVER turn your back on it. And hope it’s not having a bad day.
So with that information we were thrilled to check out the forest by ourselves. (Not-but we went anyway)
I was pretty nervous so I sang and stomped the entire time until we reached a pond where an alligator was chillin. That was the perfect spot for one of my portraits for the book. I had just changed into the dress and Björn took this one – and the sky opened up. During hurricane season you don’t get much of a warning before it starts to pour. After this we ran to the nearest camping groung until the thunder and rain had passed. I kind of like this one though, and you can see the rain in it.

Link to the post here.

 


 

Det här med att skriva ut fotografier – visst tycker ni att det är så mycket roligare att faktiskt se era vackra bilder istället för att låta dem glömmas bort på en hårddisk någonstans? Det tycker jag med!

Länk till inlägget finns här.

mock up poster with vintage hipster loft interior

When I go to different homes I always imagine what the empty walls would look like with printed photographs. In my own apartment I love to switch out my wall art from time to time, but I could never not have art displayed in my home. And did you know that kids growing up in homes with photos displayed of themselves will psychologically make them feel a deeper sense of belonging than the kids living in homes without their photos displayed?
My parents have an entire wall filled with photographs of me and my siblibgs from when we grew up and I LOVE it!
So go and print some of your photos now!

Link to the post here.

Veckans Virala

Den här veckan har det varit svårt att missa brittiska Vogues uppseendeväckande bild på systrarna Bella och Gigi Hadid. De två modellerna ses omfamna varandra, till synes helt nakna, som fotograferats av Steven Meisel och stylats av Joe McKenna.

Bilden har fått många människor att reagera men inte bara på grund av systrarnas pose, utan även för att Vogue är en modetidning och vissa anser därmed att de bör ha kläder på sig. Något annat som har fått uppmärksamhet är hur Bellas ansikte har redigerats kraftigt.

Men vad som har blivit mest omtalat är ändå avsaknaden av kläder och deras pose. Ord som perverst, störande och incestliknande förekommer på sociala medier som reaktion på bilden. Andra tycker att det är vackert och artistiskt.

Vad tycker ni?

Skärmavbild 2018-02-01 kl. 22.10.54

Viral of the week

It has been difficult to miss the controverisal photo published in british Vogue of the Hadid sisters, Bella and Gigi. The two models are embracing each other, what looks like completely nude. The photo was taken by Steven Meisel and styled by Joe McKenna. The image has caused many peaople to react, not only because of the sisters’ posing, but also because Vogue is a fashion magazine and therefore say that nudity is far from fashion. Another thing that has gotten attention is how over-edited Bellas face is.

However what’s been mostly talked about is the lack of clothes and the pose. Words like perverted, disturbing and even promoting incest are floating around on social media. Others think that it’s beautiful and artistic.

What do you guys think?

Upplevelsen av en boudoirfotografering

 

(In english below)

Skulle du vilja stärka ditt självförtroende och göra något nytt som även är spännande? Skulle du vilja bli påmind om hur vacker du är?

Har du funderat på att göra en boudoirfotografering?

 

DSC_2208rbw

 

En boudoirfotografering skräddarsys efter vad du själv är bekväm med och vilka typer av fotografier du vill ha. Vissa vill ha bilderna i privat förvar i album eller porträttboxar, andra ser gärna bilderna inramade i exempelvis sovrummet. Genom att vi innan fotograferingen träffas över en fika så lär vi känna varandra bättre – och kan se till att du får precis den fantastiska upplevelsen som en boudoirfotografering ska vara.

Lovisa valde att göra en egen boudoirfotografering. Detta är några av de vackra fotografierna som vi skapade tillsammans.

 

DSC_2308rrbww

 

”En fotografering med Charlotte är en minnesvärd upplevelse! Med stor entusiasm, proffesion och glädje ger hon kunden ett personligt bemötande och håller hög kvalitet på resultatet! Jag kan varmt rekommendera henne!” – Lovisa

Skicka gärna ett meddelande till charlotte@clundqvist.com om du skulle vilja göra en egen boudoirfotografering, eller skriv i kontaktformuläret här. Jag ser verkligen fram emot att skräddarsy din boudoirfotografering!

 


 

 

The Experience of a Boudoir Photo Session

Would you like to gain confidence and try new, exciting things? Would you like to be reminded of how beautiful you are? Have you ever thought about doing a boudoir session?

A boudoir session is designed to fit your wants and needs. Some like to have their boudoir portraits stored in albums or portraits boxes, others love to see them framed on their bedroom walls. By meeting with my clients before the boudoir session over coffee or tea, we will get to know each other better — and make sure they get exactly the amazing experience that a boudoir session is supposed to be.

Lovisa decided to do a boudoir session. These are some of the beautiful portraits we created together.

 

DSC_2342rbw

 

”A photo session with Charlotte is a memorable experience! With a lot of enthusiasm, professionalism and happiness she gives her clients a personalized service and the results are truly of high quality! My warmest recommendation!” – Lovisa

 

 

 

DSC_2362rbw

 

If you’d like to do a session like this for yourself please send me a message to charlotte@clundqvist.com or through the contact form here.

I can’t wait to create the boudoir session of your dreams!