Favourites of 2018

2018 was a truly interesting year. A lot happened; I got to photograph and meet amazing and wonderful new and old people, some which I’ve known for years. I wrote my first book about finding inspiration, learned more about psychology and traveled exclusively to new places (Czech Republic, Bratislava, Vienna, the Swedish mountains, Amsterdam and Gdansk). I kept working on my book about mental health and went to the University for my final semester before becoming a behaviorist. Well, the semester doesn’t officially end until January 2019, but it still feels like an end. It’ll be a new year with new beginnings.

I love to look back on all the photos from 2018. However, I must say it was quite difficult to pick out only a few from all the ones I loved. So instead of calling them my favorites of 2018, I’ll just call them some of my favourites. I hope you like them too and that you get to spend New Years Eve with the people you love!

 

Ali Ghafori in Stockholm

See more from this session here


 

Ioulia Koua in Stockholm

See more from this session here


 

Isabelle Åberg in Stockholm

See more from this session here


 

Weronika in Stockholm

See more from this session here


 

Me in Stockholm creating photos for my book in the ice cold winter


 

My friend in Stockholm with headpieces made by me

See more from this session here


 

Ioulia Koua in Stockholm

See more from this session here


 

Ali Ghafori in Stockholm

See more from this session here


 

Me in the Swedish mountains

Porträtt Fjällen

 

Me in the Swedish mountains (behind the scenes)


 

Isabelle Åberg in Stockholm

See more from this session here


 

Weronika in Stockholm

See more from this session here


 

Ioulia and Ali in Stockholm

See more from this session here

 

 

Den dödliga selfien (Varför människor riskerar sina liv för selfies) – The deadly selfie (Why people risk their lives for selfies)

 

(In english below)

 

Varför människor riskerar sina liv för selfies

 

Över 100 personer har dött av selfies och det är dags att uppmärksamma varför detta har skett istället för att bara anta att personerna är osmarta som försatt sig i dessa situationer. Vad är den bakomliggande orsaken till att människor riskerar sina liv för en bild?

Det är värt att nämna att dessa människor generellt uppvisar normala beteenden i vardagen. Så hur kan deras agerande leda till döden?

 

pexels-photo-597322

Belöningar

För det första så tycker människor om att ta risker för att få något i utbyte. Detta kan handla om stora eller små risker beroende på vilken personlighet man har. Att göra något riskfyllt ger ett adrenalinpåslag som tillsammans med dopamin ger en riktig kick. Hjärnan reagerar med spänning vid tillfällen då en mindre rädsla upplevs vid risktagande som ändå innebär överlevnad. Ta bara nöjesfält som exempel: människor betalar pengar för att uppleva rädslor som sannolikt inte leder till döden, men kanske nära döden-upplevelser (beroende på hur rädd man är). Risken för dödsfall eller skador minskas genom säkerhetsprocedurer som exempelvis bälten som knäpps runt midjan vid berg- och dalbaneturer. Ju mindre risken är, desto mindre är belöningen. För någon som har höjdskräck men ändå väljer att åka attraktioner uppe i luften blir belöningen större vid nedkomst än för någon som inte har någon höjdskräck alls. Dopamin- och adrenalinpåslaget är större för den som tar större risker och överlever. För den som inte har rädsla för höjder blir påslaget mindre och det krävs mindre säkerhet för att påslaget ska bli lika stort. Som att friklättra ett berg utan säkerhetslinor eller kanske gå ut på kanten av ett högt berg och titta ner. Dopamin är ett riktigt njutningshormon så när målet är att få fler dopaminkickar är det sannolikt att riskerna som tas blir större. I det här fallet kan risktagande låta som något dåligt eller dumdristigt, men ta exempelvis när man ska testa något nytt som känns främmande och lite obehagligt – då krävs ett mod och att långsamt överkomma gränserna för vad man tolererar. Det kan handla om att åka skridskor för första gången, flyga till ett annat land eller börja på ett nytt jobb. För att nå framgång krävs det att man utmanar sig själv.

 

Uppmärksamhet

Människor gillar uppmärksamhet. Vi är sociala varelser som generellt vill bli uppmärksammade och få uppskattning. Även om det finns grader av detta (alla kanske inte vill ställa sig inför en stor publik och hålla föredrag) så behöver man få någon typ av uppmärksamhet från andra för att må bra. Sociala medier skapade inte något djupt behov att få uppmärksamhet utan dessa känslor har alltid funnits. Företag som Facebook, Youtube och Instagram skapades för att tjäna pengar på detta grundläggande behov. Att få nya vänner på internet eller så kallade ”likes” har visat sig leda till aktivering av den dopiaminutsöndrande delen av hjärnan för njutning på samma sätt som hyllning och uppmärksamhet av att exempelvis ha utfört ett bra jobb gör. Människor som hade mer aktivitet i detta område vid positiv feedback var sannolikare beroende av sociala medier och som resultat av detta deltog i större utsträckning i uppmärksamhetssökande beteende, som att utföra potentiella skadliga handlingar för att kunna ta och publicera selfies.

Men att ta selfies är inte totalt narcissistiskt utan undersökningar har visat att många selfies publiceras för att lägga upp tidsföljande händelser i ens liv eller för att starta diskussioner kring viktiga ämnen. Andra undersökningar har visat att kvinnor som tar och lägger upp selfies på internet blir stärkta till att ta kontroll över sin självbild så som den syns online. Även om detta är anledningar som inte har med narcissism att göra så är den största anledningen att ta och publicera selfies just för att få uppmärksamhet.

 

Att undvika den dödliga selfien

Tror du inte på att du skulle kunna hamna i en riskfylld selfie-situation? Att du själv aldrig skulle utsätta dig för något livshotande för bildens skull? Då bör du tänka om! Har du aldrig kört för fort när du börjar tänka på något som gör dig upprörd? Eller gjort något på grund av grupptryck som du egentligen inte ville? När det är känslor inblandade ökar sannolikheten för alla människor att ta risker.

Visste du att kvinnor är lika troliga att ta risker som män och blir i större grad uppmuntrade till det? Det är alltså lika troligt att kvinnor, som män, tar risker för att fånga den där spännande selfien.

 

Fundera på alla små risker du själv tar varje dag, som att skjuta upp ett projekt inför en deadline, köra lite fortare när det gula ljuset slagits om, spela om mindre summor pengar eller andra liknande risker. Tänk nu på alla negativa effekter dessa risktaganden skulle kunna leda till. Det kan handla om att bli av med jobbet, att dö i en krock eller att förlora dina pengar. För någon som står utanför och ser på detta skulle det vara lätt att säga att dessa händelser hade kunnat undvikas, men det är definitivt svårare att säga om man är själv i stunden. Om man nu vill undvika att råka ut för hemskheter till varje pris så är det värt att lyssna till den där lilla rösten i huvudet som säger ifrån (om nu rösten är vid sinnets fulla bruk), lyssna när andra säger ifrån, vara medveten om sin omgivning, vara medveten om inverkan som alkohol och droger har, uppmärksamma hur grupptryck fungerar och våga säga ”nej”.

 

 

Källa: Theres a scientific reason why some people risk their lives for a selfie By Catherine Franssen https://www.salon.com/2018/06/29/theres-a-scientific-reason-why-some-people-risk-their-lives-for-a-selfies/

 

 


 

 

Why people risk their lives for selfies

 

pexels-photo-597322

 

Over 100 people have died from taking selfies and it’s time to find out why instead of just assuming these people are being stupid to have put themselves in dangerous situations. What is the real reason people risk their lives for a selfie?

It’s important to know that these people act normally in their daily lives, so how can their actions sometimes lead to death?

 

Rewards

First of all people like to take risks in order to get rewards. It can be about big or small risks depending on what type of personality they have. To act risky will give you a shot of adrenaline which together with dopamine gives you a kick. The brain will react with excitement when being just a little scared while doing something risky which probably won’t lead to death. Just take amusement parks for example: people pay a lot of money to be a bit scared, probably without thinking they will die but almost have near death-experiences (of course depending on how afraid of heights you are). The death risk or risk of getting injured will be much lower as soon as the safety procedures come in to place, like getting strapped in and checked by personnel to make sure you are safely secured before the ride. The lower the risk, the smaller the reward. For someone who’s afraid of heights the risk is bigger and so is the reward compared to someone who’s not. For them it takes less security to gain the same adrenaline and dopamine kicks, like free climbing or standing at the edge of a cliff. Dopamine is a pleasurable neurochemical, so when the goal is to get more of this you’ll probably start taking more risks. In this case it might sound like something stupid, but think about when you try something new that feels uncomfortable or a bit scary – it will take courage and bravery to slowly get on the other side of your tolerance level. It could be about going ice skating for the first time, fly to another country or start a new job. To become successful you need courage and challenge yourself.

 

Attention

People like attention. We are social creatures and we generally want attention and praise. Even though there are varying degrees of these needs (everyone might not want to talk in front of a large audience), people need the recognition from others to be psychologically healthy.

Social media didn’t create a deep need to be recognized or praised, these feelings have always been a part of human nature. Businesses like Facebook, Youtube and Instagram was created to make money from this need. Actually, to gain new friends online or “likes” have been shown to activate an important part of the dopamine-releasing pathway in the brain in the same way praises or recognition for a job well done does. People with more activity in this area when gaining positive feedback are more likely addicted to social media, and thus taking part in attention-seeking behaviors (like self- deprecating and posting selfies).

However, the act of taking selfies isn’t totally narcissistic, studies have shown that many selfies are posted to show a timeline of one’s life (in an autobiographical way) or to start conversations about important topics. Other studies have shown that women are empowered by taking selfies and being in control of how their own image appear online. Still, the main reason people take selfies are about narcissism and gain recognition.

 

Avoiding the deadly selfie

You don’t think you would end up in a risky selfie situation? That you would never put yourself in a life-threatening situation for a picture? Think again!

Have you ever speeded up while thinking about something that makes your blood boil? Or done something because of peer pressure, something you didn’t want to do? When feelings are involved people are more susceptible to some risk-taking.

Did you know that women are as likely to take risks as men? And that they more often are being encouraged to take more risks? It is as possible that women are as prone as men to take that exciting, lifethretening selfie.

 

Think about all the small risks you take every day, like procrastinating a project before a deadline, speeding up before the yellow light switches, light gambling or other smaller risks. Now think about all the negative effects these decisions could have on your life, like losing your job, lose your life or lose your money. For someone on the outside it might be easy to say that those risks could have been easily avoided. It is much more difficult to recognize in the heat of the moment by yourself. If you want to avoid taking risks it may be worth listening to the tiny voice in your head telling you what to do (of course depending on if that voice is of sane mind), listen to others telling you otherwise, being aware of your surroundings, being aware of the effects alcohol and drugs have on your mind and recognize how peer pressure works and daring to say “no”.

 

Source: Theres a scientific reason why some people risk their lives for a selfie By Catherine Franssen https://www.salon.com/2018/06/29/theres-a-scientific-reason-why-some-people-risk-their-lives-for-a-selfies/

Före och efter bildredigering

Har du någonsin varit på en plats som var så vacker och tagit en bild bara för att hopplöst inse att bilden inte alls speglar vad du faktiskt såg och upplevde? Eller att du i efterhand upptäcker vissa detaljer som stör bilden?

Tekniken i kameror (både systemkameror och mobilkameror) har en tendens att på egen hand tolka vad som fotograferas, vilket gör att det inte alltid ser ut på bilden så som det såg ut i verkligheten när det gäller ljus och färgnyanser. I systemkameror är det möjligt att fixa inställningarna för att få bildresultatet att komma så nära verkligheten som möjligt genom bland annat vitbalans, slutartid, fokus och skärpedjup. Vid de tillfällen då man fotograferar i RAW är möjligheterna för bildredigering i datorn mycket stora då en hel del blir möjligt att redigera – utan att det försämrar bildkvalitén.

Här tänkte jag visa er några exempel på bilder som jag har tagit med mer eller mindre efterarbete:

 

Från en porträttfotografering i Stockholm:

 

Vad jag har redigerat: I Photoshop har jag tagit bort röd färg på högra tallen, vit färg på vänstra tallen, ökat nyansen i klänningen, förlängt klänningen genom kloning och gör flytande-verktyget samt tagit bort några grenar på marken med kloning. Ganska simpelt.


 

Från en naturfotografering i Stockholm:

 

Vad jag har redigerat: I Camera Raw har jag sänkt färgtemperaturen, ökat klarhet, lyster och mättnad, ökat kontrast, sänkt skuggor, ökat vitan, sänkt svärtan. I Photoshop har jag beskurit bilden och tagit bort smutsfläckar med hjälp av kloning.


 

Från en parfotografering i Stockholm:

 

Vad jag har redigerat: I Camera Raw har jag ökat exponeringen, värmt upp färgtemperaturen, minskat skuggorna, ökat vitan, minskat svärtan, ökat klarhet, lyster och mättnad. I Photoshop har jag beskurit bilden, rätat upp horisonten, tagit bort små partiklar som ludd på kläder med kloning.


 

Från en sagofotografering i Eskilstuna:

 

Vad jag har redigerat: I Camera Raw har jag förstärkt vitan, sänkt svärtan, ökat kontraster. I Photoshop har jag tagit bort husens spegelbilder med kloning.

 


 

Vad tänker ni själva kring fotografering och bildredigering? Brukar ni alltid bli nöjda med resultatet i kameran eller anser ni att bilderna ibland behöver redigeras?

Hur jag hjälper mina kunder att välja fotografier

Under porträttfotograferingar som varar i en timme brukar jag skapa runt 100-150 bilder. Detta kanske låter väldigt mycket men det finns flera viktiga anledningar till att det är så många.

För det första handlar det om att jag inte vill missa just den där sekunden när dina ögon lyser upp för att något i ögonblicket får dig att känna lycka. Jag anser att genuina känslor är vad som gör bilder fantastiska. Självklart finns det andra komponenter som är mycket viktiga, som diverse olika tekniska aspekter (skärpa, komposition, ljussättning, posering – jag kan nämna nästan hur många som helst!), men just känslan i bilden gör den till något riktigt speciellt. De tekniska delarna ska alltid finnas på plats men om känslan fattas så spelar det inte så stor roll. Det är meningen att bilder ska väcka känslor vilket inte skulle vara möjligt om det inte förmedlades några i bilden. Därför ser jag till att ta fler bilder än vad som egentligen är nödvändigt under mina fotograferingar.

Innan fotograferingen har jag träffat mina kunder under en konsultation och fått höra om deras önskemål, intressen och annat som hjälper mig att skräddarsy fotograferingen efter deras personligheter. Det gör att jag alltid har tankar om specifika bilder som är viktiga att skapa och ibland kan det till och med vara så att kunderna själva var ovetandes om att de ville ha just dessa bilder – fram tills dess att de får se dem under beställningsmötet. Jag har också i åtanke om syftet är att beställa en stor tavla till hemmet eller skapa ett fotoalbum som ska berätta en historia (men jag fotograferar alltid för både fotoalbum och tavlor).

Elisabeth_David_Parfotografering_Porträtt_Stockholm008
Porträttfotografering med Elisabeth och David i Stockholm

Ofta skapas även bilder som ingen av oss har kunnat föreställa oss på förhand, som den bilden på klippan från David och Elisabeths parfotografering i Stockholm. Vi hade bestämt oss för att göra fotograferingen vid en insjö som vi alla hade besökt tidigare, och som jag själv var väl bekant med. Men den här dagen såg det ut som något utöver det vanliga – sjön var komplett spegelblank! Det såg overkligt vackert ut. När det sedan blev solnedgång fick jag en tanke om hur snyggt det skulle vara att ta en siluettbild – och resultatet blev underbart.

Elisabeth_David_Parfotografering_Porträtt_Stockholm002
Porträttfotografering med Elisabeth och David i Stockholm

Efter själva fotograferingen börjar mitt jobb med bildredigering. Detta tar alltid längre tid än själva fotograferingen. Alla bilder granskas och många raderas. De som sparas i första vändan är de som är skarpa, där ingen blinkar, gör ofrivilliga miner, ser obekväma ut eller liknande. I nästa vända går jag igenom alla dubbletter, för det är hopplöst att som kund behöva sitta och titta på 5 – 10 stycken nästan identiska bilder. Detta ska inte mina kunder behöva göra så det jobbet gör jag på förhand. Efter detta finns det runt 20 – 40 bilder kvar, och av dessa gör jag justeringar som ljuskorrektion, rätar upp horisonten, beskär, tar bort vilda hårstrån eller objekt som inte passar in i bilden, för att bara nämna några exempel. När detta är gjort så har jag lagt grunden för mina kunder att kunna göra snabbare och lättare val.

Tavla Porträttfotografering Stockholm Micke
Porträttfotografering i Stockholm med Mikael

Under beställningsmötet visas alla utvalda och redigerade bilder, och det är nu som kunderna bestämmer vilka de vill beställa och i vilket format. Jag ger alltid rekommendationer kring vilka storlekar som är lämpliga och har produktexempel att visa upp. Det brukar vara mycket uppskattat och en trevlig stund över en fika i lugn och ro. Efter detta skickas bilderna till mina professionella labb för produktion innan de levereras till mig för granskning (jag levererar endas perfekta produkter till mina kunder), sedan packas de om och jag levererar paketen personligen. Nu har mina kunder sina minnen och ögonblick inramade, i album eller porträttboxar som de kan njuta av under resten av sina liv. Visst låter det underbart?

Tavla Anne
Porträttfotografering i Eskilstuna med Anne

Är du intresserad av att göra en egen fotografering? Klicka här för att komma till kontaktformuläret, eller skicka ett mail till charlotte@clundqvist.com så återkommer jag så snabbt som möjligt. Jag ser fram emot att skapa bilder och föreviga ögonblick tillsammans!

 

Porträttfotografering med Accessoarer

Förutom att göra spännande porträttfotograferingar med underbara människor utomhus, skriva på min bok eller studera psykologi så tillverkar jag även håraccessoarer. Mina kunder har möjlighet att låna både vackra klänningar men även dessa accessoarer under sina porträttfotograferingar, och några blir så uppskattade att de köps. De finns i olika färger, storlekar och material, så naturligtvis bestämde jag mig för att göra en porträttfotografering med alla – för det blir ju en helt annan sak att visa hur dem ser ut på en verklig människa än liggandes på ett bord!

Vilka är dina favoriter? Skriv gärna en kommentar och berätta!

 

 

Photo Session with Accessories

Apart from doing exciting outdoor photo sessions with wonderful people I also create hair accessories. Some of these are available for my clients during their photo sessions, and some accessories become so popular that they get purchased. They are available in different materials, sizes and colours, and so I decided to do a photo session just to show them off – because it’s a completely different experience to see them on a human than displayed on a table!

Which ones do you prefer? Feel free to tell me in the comments!

Veckans Inlägg Instagram – Instagram Weekly

Boudoirfotografering i Eskilstuna – Läs mer här

Boudoirfotografering Eskilstuna

Sometimes you have to give yourself pep talks, like ”Hello, you’re a badass, you’re beautiful and I love you”.

See the post here

 


 

Skogsfotografering norr om Stockholm, barfota i 0-grader. Det var ännu kallare än det ser ut!

Se inlägget här

 

Skogsfotografering Stockholm

Sometimes you find yourself in the middle of nowhere
And sometimes, in the middle of nowhere, you find yourself.

This photo was created in a forest north of Stockholm. It was 0 degrees outside and so much colder than it looks! And yes, I was barefoot.. See the post here

Veckans Inlägg Instagram – Instagram Weekly

Den första bilden togs norr om Stockholm vid en liten insjö. Vädret var helt perfekt den här dagen och hela himlen med solnedgången speglades i vattnet. Klicka här för att komma till inlägget.

Skärmavbild 2018-02-04 kl. 19.29.09

What a beautiful thing it is to stand tall and say ”I fell apart, and I survived”.

Link to the post here.

 


 

Tropiskt regn

Efter att ha kommit en bra bit in i den tropiska regnskogen i Ocala, Florida, drog ovädret in över oss. Detta var den sista bilden som togs innan vi flydde. Hela beskrivningen från äventyret finns under bilden!

Skärmavbild 2018-02-01 kl. 21.59.48

Tropical rain
When we went to the incredible Ocala National Forest in central Florida there were these trails you could hike to truly see the wonderful nature. The thing was, right before we started walking, a lady in the park told us there had been several sightings and encounters with black bears. They even had a sign saying ”Be bear aware” (which of course I thought was funny at first since Björns name is actually bear in swedish). But that was until I asked about what to do if you see a bear. Basically you’re screwed if one decides to attack. It runs and climbs faster than humans so the best thing you can do is stand still, make noises and never EVER turn your back on it. And hope it’s not having a bad day.
So with that information we were thrilled to check out the forest by ourselves. (Not-but we went anyway)
I was pretty nervous so I sang and stomped the entire time until we reached a pond where an alligator was chillin. That was the perfect spot for one of my portraits for the book. I had just changed into the dress and Björn took this one – and the sky opened up. During hurricane season you don’t get much of a warning before it starts to pour. After this we ran to the nearest camping groung until the thunder and rain had passed. I kind of like this one though, and you can see the rain in it.

Link to the post here.

 


 

Det här med att skriva ut fotografier – visst tycker ni att det är så mycket roligare att faktiskt se era vackra bilder istället för att låta dem glömmas bort på en hårddisk någonstans? Det tycker jag med!

Länk till inlägget finns här.

mock up poster with vintage hipster loft interior

When I go to different homes I always imagine what the empty walls would look like with printed photographs. In my own apartment I love to switch out my wall art from time to time, but I could never not have art displayed in my home. And did you know that kids growing up in homes with photos displayed of themselves will psychologically make them feel a deeper sense of belonging than the kids living in homes without their photos displayed?
My parents have an entire wall filled with photographs of me and my siblibgs from when we grew up and I LOVE it!
So go and print some of your photos now!

Link to the post here.

Upplevelsen av en boudoirfotografering

 

(In english below)

Skulle du vilja stärka ditt självförtroende och göra något nytt som även är spännande? Skulle du vilja bli påmind om hur vacker du är?

Har du funderat på att göra en boudoirfotografering?

 

DSC_2208rbw

 

En boudoirfotografering skräddarsys efter vad du själv är bekväm med och vilka typer av fotografier du vill ha. Vissa vill ha bilderna i privat förvar i album eller porträttboxar, andra ser gärna bilderna inramade i exempelvis sovrummet. Genom att vi innan fotograferingen träffas över en fika så lär vi känna varandra bättre – och kan se till att du får precis den fantastiska upplevelsen som en boudoirfotografering ska vara.

Lovisa valde att göra en egen boudoirfotografering. Detta är några av de vackra fotografierna som vi skapade tillsammans.

 

DSC_2308rrbww

 

”En fotografering med Charlotte är en minnesvärd upplevelse! Med stor entusiasm, proffesion och glädje ger hon kunden ett personligt bemötande och håller hög kvalitet på resultatet! Jag kan varmt rekommendera henne!” – Lovisa

Skicka gärna ett meddelande till charlotte@clundqvist.com om du skulle vilja göra en egen boudoirfotografering, eller skriv i kontaktformuläret här. Jag ser verkligen fram emot att skräddarsy din boudoirfotografering!

 


 

 

The Experience of a Boudoir Photo Session

Would you like to gain confidence and try new, exciting things? Would you like to be reminded of how beautiful you are? Have you ever thought about doing a boudoir session?

A boudoir session is designed to fit your wants and needs. Some like to have their boudoir portraits stored in albums or portraits boxes, others love to see them framed on their bedroom walls. By meeting with my clients before the boudoir session over coffee or tea, we will get to know each other better — and make sure they get exactly the amazing experience that a boudoir session is supposed to be.

Lovisa decided to do a boudoir session. These are some of the beautiful portraits we created together.

 

DSC_2342rbw

 

”A photo session with Charlotte is a memorable experience! With a lot of enthusiasm, professionalism and happiness she gives her clients a personalized service and the results are truly of high quality! My warmest recommendation!” – Lovisa

 

 

 

DSC_2362rbw

 

If you’d like to do a session like this for yourself please send me a message to charlotte@clundqvist.com or through the contact form here.

I can’t wait to create the boudoir session of your dreams!

 

Island på 4 dagar

Icelandic adventures

Mellan Keflavik och Reykjavik

Vi landade på Keflaviks flygplats på förmiddagen en kall dag i juni 2016. En lokal biluthyrare hade kontaktats och skulle hämta oss för att ta oss till uthyrningsstället. Ingen fanns dock på plats för att möta oss så efter ett antal samtal med flygplatspersonal fick vi veta att det eventuellt skulle dyka upp någon. Jag tror det tog 1,5 timme från det att någon skulle varit där tills vi faktiskt blev hämtade. När man inte har så många dagar på sin destination kan detta vara oerhört frustrerande. Efter ytterligare väntan på plats för att få vår bil körde vi äntligen iväg till vårt hotell.

Hotellet låg ca 30 minuter utanför Reykjavik, i närheten av flygplatsen. Inte heller här fick vi någon lyckad ankomst då dörren var låst och vi såg inte skymten av någon reception. Efter ett telefonsamtal till kontaktpersonen blev vi mötta av en kvinna som tog oss till en annan byggnad och vi fick vårt rum. Helt klart var detta inte något vanligt hotell utan kändes mer som ett sunkigt lägenhetskomplex. Rummet var helt okej men inget speciellt.

Reykjavik

Vi bestämde oss för att omgående åka in till Reykjavik då Björn aldrig hade varit på Island och var nyfiken på dess huvudstad. Det var kallt och rått och grått. Reykjavik är en lugn och ren stad, det är inte många människor som är ute och rör sig och majoriteten tycktes vara turister. Vi promenerade i kylan och hittade ett mysigt kafé på huvudgatan Laugavegur där vi kunde värma upp oss. Priserna var ungefär som i Stockholm.

Ett självklart besök var Hallgrimskirkja – kyrkan som står på Reykjaviks högsta punkt. Dess form är inte som någon annan kyrka vi hade sett och vi köpte biljetter för att åka högst upp och beundra en 360-graders utsikt över staden. Det finns inte många höghus i Reykjavik så utsikten var milsvid. Fönsterna hade inget glas så det var perfekt för oss som ville ta bilder. Detta är en upplevelse som vi rekommenderar för alla som besöker Reykjavik. Att åka upp till toppen kostar 900 ISK (motsvarar ca 70 SEK) och är väl värt det.

När det var dags för middag hade vi först tänkt att bara ta något snabbt på Mc Donalds så vi promenerade på de få stora gator som fanns, men hittade inte någon. Inte heller såg vi skymten av någon Subway, Burger King eller dylikt. Det visade sig att Reykjavik är den enda huvudstaden i världen som inte har någon Mc Donalds. Istället blev det en italiensk restaurang där vi beställde varsin pizza för 200 svenska kronor styck. Det var verkligen skillnad på priserna jämfört med när jag var där 2011 med min syster, då fick vi ett centralt hotell under tre nätter med frukost för under 400 svenska kronor – totalt.

Efter middagen kände vi oss nöjda och åkte tillbaka till hotellet. Dagen därpå visste vi skulle bli lång så det var läge för en tidig kväll.

DSC_5720

Dag två var det dags för att åka den gyllene cirkeln. Detta innefattar Thingvellir nationalpark, Geysir och Gullfoss vattenfall. Vi fick en chock när vi kom ut för helt plötsligt hade medelhavsvärme kommit till Island!

Island är väldigt speciellt eftersom de bara har ca 330 000 invånare varav ca 120 000 bor i huvudstaden. Det är alltså väldigt öde på denna vackra och speciella ö, särskilt när man kommer ut på landet.

DSC_5811

Thingvellir National Park

Thingvellir har blivit ett populärt resmål för Game of Thrones-fans då delar av serien har spelats in här. Och det kan man verkligen förstå, det är milsträckta obebodda vidder. Vi gjorde några stopp för att ta bilder och det är inget större problem att parkera längs med vägen eftersom den, trots turistmålet, är relativt otrafikerad.

Geysir

Ett par timmar senare var vi framme vid Geysir. Här hade många människor samlats för att invänta det fantastiska skådespelet av vatten som skjuts upp ur jorden var 10e-15e minut. Man kan vandra upp på en höjd omgiven av lupiner under sommaren för att få en vidsträckt utsikt över Geysir och omgivande landskap. Det går små upptrampade stigar till toppen.

När det var dags för lunch gick vi in i besökscentret där det fanns både butik och restaurang. Även här blev det en pizza då det inte fanns så många andra alternativ för mig som vegetarian. Det visade sig vara en fryspizza som även här kostade runt 200 svenska kronor! Vi var inte beredda på att det skulle vara den typen av prisnivå i landet.

DSC_6036

Gullfoss

En kort tid senare (kommer inte ihåg exakta tiden men jag tror vi tog en omväg för enligt Google ska det ta 11 minuter men det var snarare 30 minuter för oss) anlände vi till Gullfoss. Även här var det många turister som samlats och det finns flera researrangörer som ordnar dagliga utflykter från Reykjavik till den gyllene cirkeln, så det var inte så konstigt. Det var en häftig upplevelse att se vattenfallet från toppen av berget och kunna vandra ner, nästan hela vägen till botten. Det är ett av de bredaste vattenfallen vi har sett, och när solen lyste så kom regnbågen fram. Jag kan tänka mig att det är väldigt vackert att vara där sent på kvällen eller tidigt på morgonen innan turistbussarna anländer.

Man får räkna med att den gyllene cirkeln tar en hel dag, och har man Reykjavik som utgångspunkt så är det varmt rekommenderat att göra en sådan utflykt. Speciellt i egen bil så att man kan bestämma själv hur länge man vill vara vid de olika platserna. Och det är en lättkörd sträcka, så det finns inte riktigt någon anledning att inte hyra bil själv.

Självklart ska man inte heller missa Blå Lagunen när man befinner sig i trakterna av Reykjavik. Detta var vårt avslut på dagen. Det är inte billigt men en häftig upplevelse. Och området man får bada i är större än vad man kan tro. Man har även möjlighet att prova olika typer av näringsrika leror och kan välja att beställa något att dricka samtidigt som man badar. Blå Lagunen har även fina övernattningsmöjligheter men det tillhör de övre prisklasserna.

Något av det mest fascinerande på vår resa var att det aldrig blev helt mörkt på natten. Solen gick ner runt midnatt och upp igen innan 3 på morgonen. Vi hade bokat biljetter till lagunen från klockan 20 och åkte därifrån 23.30. Från bilen fick vi en perfekt utsikt över solnedgången vid kusten.

DSC_6148IMG_3239

Seljalandsfoss

Dag tre lämnade vi Reykjaviksområdet och styrde söderut. Vi stannade till vid Seljalandsfoss vattenfall som är unikt eftersom man kan promenera runt hela. Det var väldigt blött och halt att gå på klipporna så det gällde att vara försiktig. Efter detta åkte vi till Skógafoss vattenfall som antagligen är ett av de bredaste vattenfallen på Island.

DSC_67599

Skógafoss

Sista stoppet innan byn vi skulle bo i var kuststaden Vík som har vulkanen Katla som granne. Vik har under sommarmånaderna en snittemperatur på 11 grader och ca 20 regndagar per månad under sommarhalvåret. Så det kom inte som någon överraskning att det var mulet och regnade under vårt besök i kuststaden.

DSC_6712DSC_6715DSC_6716IMG_3286

 

Vík

Till slut nådde vi Kirkjubæjarklaustur, en liten by ungefär halvvägs mellan östkusten och västkusten. Här tog vi in på det mysiga hotellet Laki. Utsikten från rummet var fantastisk, och det verkade som om inget annat existerade i omgivningarna. Det var oerhört rofyllt och vi hade gärna stannat längre än bara en natt. Men innan det var dags att avsluta dagen hoppade vi in i bilen igen för att köra ännu längre österut. Vägarna på Island är fantastiska och det är sällan man möter annan trafik, vilken gör körningen mycket behaglig. Det gör det även möjligt att stanna bilen vid vägkanten om man vill gå ut och fotografera eller ta en bensträckare. Och det finns små vattenfall nästan överallt. I Kirkjubæjarklaustur fanns ett som vi hade helt för oss själva efter att två killar hade gått upp efter ett dopp. Vi hoppade inte i själva, dels för att det inte kändes särskilt behagligt (vattnet kom från glaciären) och vi hade inte riktigt tid att bada.

 

DSC_6537 (kopia)

DSC_6581

Utanför Kirkjubæjarklaustur

Från Kirkjubæjarklaustur tog det strax under två timmar att nå glaciärlagunen Jökulsárlón. Det kändes surrealistiskt att ha upplevt 25 grader och solsken dagen innan till att nå den här vackra sjön vid glaciären och känna den starka havsvinden blåsa kraftigt, så temperaturen upplevdes som strax under 0. Isblock flöt omkring, och bland dem tittade en och en annan säl upp.

 

Jökulsárlón

Jag önskar att hela Islandsresan hade kunnat vara längre, men jag är mycket glad över att vi ändå tog oss så långt bort under de få dagarna vi hade. Under sommaren är det olämpligt att besöka någon av glaciärgrottorna på grund av rasrisk, men åker vi tillbaka under vinterhalvåret så står det högt upp på vår lista. Naturen är fantastisk oavsett vilken årstid man besöker detta spektakulära land och som fotograf var det svårt att inte stanna överallt för att fotografera.

DSC_6388DSC_6454

Running to the light

Midnatt vid Glaciären

De fotografier som jag och Björn skapade tillsammans under resan, och speciellt under den natten, är några av mina absoluta favoriter. Jag kommer att använda dem i min bok om upplevelsen av depression och hopp. Det var en riktig speciell upplevelse att byta om till min blåa klänning vid midnatt och barfota springa ut i naturen i 0-gradig vind, med glaciären som bakgrund. Det är något av det häftigaste jag har gjort och jag känner en stolthet över fotografierna som blev resultatet. Att tina upp i flera timmar efteråt var helt klart värt det.

Alone in the darknessDSC_64400In the field of my dreams

 

På vägen tillbaka till hotellet blev det en del stopp. Då det var mitt i sommaren så blev det aldrig helt mörkt vilket gjorde det möjligt att fotografera mitt i natten. Och det gav en viss mystik till bilderna.

 

 

 

Dag 4 gick till att återvända till Reykjavik för att flyga hem.

Ända sedan dess har jag längtat tillbaka.

 

 

Favoritporträtt 2017

 

Under det senaste året har jag haft nöjet att fotografera flera fantastiska människor i Stockholm och Eskilstuna. Det har handlat om både sagofotograferingar och porträttfotograferingar. Vi har skrattat, frusit, svettats och myst.

Här är några av mina favoriter:

 


 

Favorite Portraits of 2017

During the past year I have had the pleasure of doing different kinds of sessions and photographing some amazing people in Stockholm and Eskilstuna. We’ve done fairytale photo sessions and portrait sessions. We have laughed, freezed and sweat. These are some of my personal favourites:

 

Martinas Sagofotografering

Martina’s Fairytale Photo session

 


 

Lovisas Boudoirfotografering

Lovisa’s Boudoir session

 


 

Annes Sagofotografering

Anne’s Fairytale Photo session

 


 

Johannas Porträttfotografering i Stockholm

Johanna’s Portrait session in Stockholm

 


 

Martinas Sagofotografering

Martina’s Fairytale Photo session

 


 

Egna Porträtt i Sverige och Florida

My own portraits in Sweden and Florida

 


 

Vilka är dina favoriter? Skriv gärna en kommentar och berätta! Och skriv till mig på charlotte@clundqvist.com eller använd kontaktformuläret Här om du själv skulle vilja uppleva en fotografering!

 

Which ones are your favorites? Let me know in the comments! And send me a message at charlotte@clundqvist.com or through the contact form Here if you’d like to experience a photo session yourself!