How to Stay Sane While Isolated

I know most of you are in some way affected by this Corona crisis. Many of you are living in quarantine and being isolated.

Even if you’re not, you’re probably staying away from meeting up with friends and family for a while. So what can you do during this crazy time to stay sane?

Here’s a few ideas:

Reach out to your friends, family or neighbours and ask how they’re doing. Call them, or even better, video chat to see their faces. It makes a difference and I’m sure they would love to see you, even if it’s just through a screen.

Read good books. No surprise this is coming from yours truly. Personally, I’m reading a book about body languge, but I do have many books in my shelves to go through.

Don’t fall into the dark pit of the media. Seriously, how many times do you really want to be reminded of how many people are currently infected/has died? It’s not good for your mental health, so please, try to limit your intake of bad news.

Do continue to take showers. Even if you live alone and others won’t be disturbed by your smell, you will feel better if you take care of yourself.

Get some daily exercise. If you move enough to break a sweat for about 20 minutes, your brain will release happy hormones which will make you feel – that’s right – happier! If you can’t go outside, check out online classes or make up your own routine.

Take a walk in a park or forest if you can go outside. Something called forestbathing is amazing for your mental health and will, like working out, release those happy hormones.

Watch good movies/tv-series. By good I mean those that will make you feel happier. Here’s a link to a list of my personal favorites:

Inspiring Movies Part 1: https://howtofindinspiration.com/inspiring-movies-part-1/

Inspiring Movies Part 2: https://howtofindinspiration.com/inspiring-movies-part-2/

Inspiring TV-Series: https://howtofindinspiration.com/inspiring-tv-series/

 

Do you have any tips on what to do while isolated? Please share in the comments.

 

Sending you lots of love!

How Self-Compassion Leads to Healthy Body-image

Have you noticed how we’re constantly reminded of our appearances? Friends are talking about what they’re dissatisfied with, some find it hard to accept compliments, media is consistently showing us how we should look by encouraging weight loss, workouts and the “right” way to look just – you guessed it – right. Often, these idealized images of beauty are making us feel inadequate since these standards are almost impossible to meet. I believe it’s more common among women than men, but this article is for everyone.

So what should we do when we’re being overwhelmed by this negative information?

The answer is self-compassion. We need to change the way we think about our bodies and ourselves. Instead of critiquing we need to change to appreciation and care.

These are a few ways self-compassion helps:

 

The media information are being put into perspective

This is one a the biggest sources of body-shaming. Not only the tips and ideas to become “perfect”, but also the stupid comments made by people sitting behind their screens, using their time to be mean to others. When looking at images of very fit people, try to remember how much time they’ve put into making their bodies look like that. But more importantly, remember how easy it is to manipulate images by making people look skinnier, more muscular or smoother. With the touch of a few buttons we’re now able to change our entire bodies before we post the photos. So don’t believe everything you see. And as a photographer, I can tell you that a lot of it has to do with shooting from the right angles. It can make a complete difference.

 

Self-compassion makes us aware of our physical state and appreciate our functions

If we only focus on what our bodies looks like, we miss appreciating how our bodies feel. That, in turn, leads us to not be aware of physical signs, like hunger, pleasure or pain. Not being self-compassionate makes us experience it from an outside perspective. Being self-compassionate will make you experience your body from the inside out – like you’re supposed to. Self-compassion has its roots in self-care and concern for our well-being, which makes us appreciate our bodies and motivate us to be kind to ourselves. This will also make us respect our bodies. And who wouldn’t want to feel like that?

 

Self-compassion will reduce self-punishment

If you aren’t self-compassionated you’re more likely to punish yourself for feeling undeserving. Like not eating the food you want because you didn’t get that workout done this morning.

 

You’ll se others as allies, not enemies

Self compassion will make you view others in a more humane way. You’ll realize that other people have their own struggles, and just because you believe someone is perfect it does not mean that they believe they are.

 

So just be kind to yourself, and others. It’s the nice thing to do.

 

Lovisa Portrait - Porträttfotografering Eskilstuna

 

Source: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/in-love-and-war/201703/5-ways-self-compassion-promotes-healthy-body-image

Den dödliga selfien (Varför människor riskerar sina liv för selfies) – The deadly selfie (Why people risk their lives for selfies)

 

(In english below)

 

Varför människor riskerar sina liv för selfies

 

Över 100 personer har dött av selfies och det är dags att uppmärksamma varför detta har skett istället för att bara anta att personerna är osmarta som försatt sig i dessa situationer. Vad är den bakomliggande orsaken till att människor riskerar sina liv för en bild?

Det är värt att nämna att dessa människor generellt uppvisar normala beteenden i vardagen. Så hur kan deras agerande leda till döden?

 

pexels-photo-597322

Belöningar

För det första så tycker människor om att ta risker för att få något i utbyte. Detta kan handla om stora eller små risker beroende på vilken personlighet man har. Att göra något riskfyllt ger ett adrenalinpåslag som tillsammans med dopamin ger en riktig kick. Hjärnan reagerar med spänning vid tillfällen då en mindre rädsla upplevs vid risktagande som ändå innebär överlevnad. Ta bara nöjesfält som exempel: människor betalar pengar för att uppleva rädslor som sannolikt inte leder till döden, men kanske nära döden-upplevelser (beroende på hur rädd man är). Risken för dödsfall eller skador minskas genom säkerhetsprocedurer som exempelvis bälten som knäpps runt midjan vid berg- och dalbaneturer. Ju mindre risken är, desto mindre är belöningen. För någon som har höjdskräck men ändå väljer att åka attraktioner uppe i luften blir belöningen större vid nedkomst än för någon som inte har någon höjdskräck alls. Dopamin- och adrenalinpåslaget är större för den som tar större risker och överlever. För den som inte har rädsla för höjder blir påslaget mindre och det krävs mindre säkerhet för att påslaget ska bli lika stort. Som att friklättra ett berg utan säkerhetslinor eller kanske gå ut på kanten av ett högt berg och titta ner. Dopamin är ett riktigt njutningshormon så när målet är att få fler dopaminkickar är det sannolikt att riskerna som tas blir större. I det här fallet kan risktagande låta som något dåligt eller dumdristigt, men ta exempelvis när man ska testa något nytt som känns främmande och lite obehagligt – då krävs ett mod och att långsamt överkomma gränserna för vad man tolererar. Det kan handla om att åka skridskor för första gången, flyga till ett annat land eller börja på ett nytt jobb. För att nå framgång krävs det att man utmanar sig själv.

 

Uppmärksamhet

Människor gillar uppmärksamhet. Vi är sociala varelser som generellt vill bli uppmärksammade och få uppskattning. Även om det finns grader av detta (alla kanske inte vill ställa sig inför en stor publik och hålla föredrag) så behöver man få någon typ av uppmärksamhet från andra för att må bra. Sociala medier skapade inte något djupt behov att få uppmärksamhet utan dessa känslor har alltid funnits. Företag som Facebook, Youtube och Instagram skapades för att tjäna pengar på detta grundläggande behov. Att få nya vänner på internet eller så kallade ”likes” har visat sig leda till aktivering av den dopiaminutsöndrande delen av hjärnan för njutning på samma sätt som hyllning och uppmärksamhet av att exempelvis ha utfört ett bra jobb gör. Människor som hade mer aktivitet i detta område vid positiv feedback var sannolikare beroende av sociala medier och som resultat av detta deltog i större utsträckning i uppmärksamhetssökande beteende, som att utföra potentiella skadliga handlingar för att kunna ta och publicera selfies.

Men att ta selfies är inte totalt narcissistiskt utan undersökningar har visat att många selfies publiceras för att lägga upp tidsföljande händelser i ens liv eller för att starta diskussioner kring viktiga ämnen. Andra undersökningar har visat att kvinnor som tar och lägger upp selfies på internet blir stärkta till att ta kontroll över sin självbild så som den syns online. Även om detta är anledningar som inte har med narcissism att göra så är den största anledningen att ta och publicera selfies just för att få uppmärksamhet.

 

Att undvika den dödliga selfien

Tror du inte på att du skulle kunna hamna i en riskfylld selfie-situation? Att du själv aldrig skulle utsätta dig för något livshotande för bildens skull? Då bör du tänka om! Har du aldrig kört för fort när du börjar tänka på något som gör dig upprörd? Eller gjort något på grund av grupptryck som du egentligen inte ville? När det är känslor inblandade ökar sannolikheten för alla människor att ta risker.

Visste du att kvinnor är lika troliga att ta risker som män och blir i större grad uppmuntrade till det? Det är alltså lika troligt att kvinnor, som män, tar risker för att fånga den där spännande selfien.

 

Fundera på alla små risker du själv tar varje dag, som att skjuta upp ett projekt inför en deadline, köra lite fortare när det gula ljuset slagits om, spela om mindre summor pengar eller andra liknande risker. Tänk nu på alla negativa effekter dessa risktaganden skulle kunna leda till. Det kan handla om att bli av med jobbet, att dö i en krock eller att förlora dina pengar. För någon som står utanför och ser på detta skulle det vara lätt att säga att dessa händelser hade kunnat undvikas, men det är definitivt svårare att säga om man är själv i stunden. Om man nu vill undvika att råka ut för hemskheter till varje pris så är det värt att lyssna till den där lilla rösten i huvudet som säger ifrån (om nu rösten är vid sinnets fulla bruk), lyssna när andra säger ifrån, vara medveten om sin omgivning, vara medveten om inverkan som alkohol och droger har, uppmärksamma hur grupptryck fungerar och våga säga ”nej”.

 

 

Källa: Theres a scientific reason why some people risk their lives for a selfie By Catherine Franssen https://www.salon.com/2018/06/29/theres-a-scientific-reason-why-some-people-risk-their-lives-for-a-selfies/

 

 


 

 

Why people risk their lives for selfies

 

pexels-photo-597322

 

Over 100 people have died from taking selfies and it’s time to find out why instead of just assuming these people are being stupid to have put themselves in dangerous situations. What is the real reason people risk their lives for a selfie?

It’s important to know that these people act normally in their daily lives, so how can their actions sometimes lead to death?

 

Rewards

First of all people like to take risks in order to get rewards. It can be about big or small risks depending on what type of personality they have. To act risky will give you a shot of adrenaline which together with dopamine gives you a kick. The brain will react with excitement when being just a little scared while doing something risky which probably won’t lead to death. Just take amusement parks for example: people pay a lot of money to be a bit scared, probably without thinking they will die but almost have near death-experiences (of course depending on how afraid of heights you are). The death risk or risk of getting injured will be much lower as soon as the safety procedures come in to place, like getting strapped in and checked by personnel to make sure you are safely secured before the ride. The lower the risk, the smaller the reward. For someone who’s afraid of heights the risk is bigger and so is the reward compared to someone who’s not. For them it takes less security to gain the same adrenaline and dopamine kicks, like free climbing or standing at the edge of a cliff. Dopamine is a pleasurable neurochemical, so when the goal is to get more of this you’ll probably start taking more risks. In this case it might sound like something stupid, but think about when you try something new that feels uncomfortable or a bit scary – it will take courage and bravery to slowly get on the other side of your tolerance level. It could be about going ice skating for the first time, fly to another country or start a new job. To become successful you need courage and challenge yourself.

 

Attention

People like attention. We are social creatures and we generally want attention and praise. Even though there are varying degrees of these needs (everyone might not want to talk in front of a large audience), people need the recognition from others to be psychologically healthy.

Social media didn’t create a deep need to be recognized or praised, these feelings have always been a part of human nature. Businesses like Facebook, Youtube and Instagram was created to make money from this need. Actually, to gain new friends online or “likes” have been shown to activate an important part of the dopamine-releasing pathway in the brain in the same way praises or recognition for a job well done does. People with more activity in this area when gaining positive feedback are more likely addicted to social media, and thus taking part in attention-seeking behaviors (like self- deprecating and posting selfies).

However, the act of taking selfies isn’t totally narcissistic, studies have shown that many selfies are posted to show a timeline of one’s life (in an autobiographical way) or to start conversations about important topics. Other studies have shown that women are empowered by taking selfies and being in control of how their own image appear online. Still, the main reason people take selfies are about narcissism and gain recognition.

 

Avoiding the deadly selfie

You don’t think you would end up in a risky selfie situation? That you would never put yourself in a life-threatening situation for a picture? Think again!

Have you ever speeded up while thinking about something that makes your blood boil? Or done something because of peer pressure, something you didn’t want to do? When feelings are involved people are more susceptible to some risk-taking.

Did you know that women are as likely to take risks as men? And that they more often are being encouraged to take more risks? It is as possible that women are as prone as men to take that exciting, lifethretening selfie.

 

Think about all the small risks you take every day, like procrastinating a project before a deadline, speeding up before the yellow light switches, light gambling or other smaller risks. Now think about all the negative effects these decisions could have on your life, like losing your job, lose your life or lose your money. For someone on the outside it might be easy to say that those risks could have been easily avoided. It is much more difficult to recognize in the heat of the moment by yourself. If you want to avoid taking risks it may be worth listening to the tiny voice in your head telling you what to do (of course depending on if that voice is of sane mind), listen to others telling you otherwise, being aware of your surroundings, being aware of the effects alcohol and drugs have on your mind and recognize how peer pressure works and daring to say “no”.

 

Source: Theres a scientific reason why some people risk their lives for a selfie By Catherine Franssen https://www.salon.com/2018/06/29/theres-a-scientific-reason-why-some-people-risk-their-lives-for-a-selfies/

Veckans Virala -Weekly Viral (v 6)

Den här veckan sköt SpaceX upp en raket med en Tesla Roadster. I bilen hade en docka placerats som passande nog döpts till Starman, och självklart iklädd i rymddräkt. David Bowies album Space Oddity spelades i högtalarna.

Bilden ovan delades på både Elon Musks Instagramkonto och på SpaceX Flickrkonto. Länk till Elon Musks Instagramkonto hittar du här och länk till SpaceX Flickrkonto hittar du här.

Om du missade dessa bilder så får du här nöjet att se Starman färdas i rymden, med jorden i bakgrunden. Och visst ser det rätt coolt ut?

Last pic of Starman in Roadster enroute to Mars orbit and then the Asteroid Belt - Elon Musk

 

 

This week SpaceX launched the Tesla Roadster into space. In the car a dummy named Starman had been placed, wearing an appropriate outfit, while the David Bowie album Space Oddity was playing.

The photo above was shared by Elon Musk on his Instagram account as well on the SpaceX Flickr account. You can find Elon Musk’s Instagram here and the SpaceX Flickr account here.

In case you missed these amazing photos here are some of them to enjoy! Aren’t they cool?

 

Falcon Heavy Demo Mission - SpaceX Flickr

Falcon Heavy Demo Mission - SpaceX Flickr.

Falcon Heavy Demo Mission - SpaceX on Flickr

Veckans Inlägg Instagram – Instagram Weekly

Boudoirfotografering i Eskilstuna – Läs mer här

Boudoirfotografering Eskilstuna

Sometimes you have to give yourself pep talks, like ”Hello, you’re a badass, you’re beautiful and I love you”.

See the post here

 


 

Skogsfotografering norr om Stockholm, barfota i 0-grader. Det var ännu kallare än det ser ut!

Se inlägget här

 

Skogsfotografering Stockholm

Sometimes you find yourself in the middle of nowhere
And sometimes, in the middle of nowhere, you find yourself.

This photo was created in a forest north of Stockholm. It was 0 degrees outside and so much colder than it looks! And yes, I was barefoot.. See the post here

Veckans Inlägg Instagram – Instagram Weekly

Den första bilden togs norr om Stockholm vid en liten insjö. Vädret var helt perfekt den här dagen och hela himlen med solnedgången speglades i vattnet. Klicka här för att komma till inlägget.

Skärmavbild 2018-02-04 kl. 19.29.09

What a beautiful thing it is to stand tall and say ”I fell apart, and I survived”.

Link to the post here.

 


 

Tropiskt regn

Efter att ha kommit en bra bit in i den tropiska regnskogen i Ocala, Florida, drog ovädret in över oss. Detta var den sista bilden som togs innan vi flydde. Hela beskrivningen från äventyret finns under bilden!

Skärmavbild 2018-02-01 kl. 21.59.48

Tropical rain
When we went to the incredible Ocala National Forest in central Florida there were these trails you could hike to truly see the wonderful nature. The thing was, right before we started walking, a lady in the park told us there had been several sightings and encounters with black bears. They even had a sign saying ”Be bear aware” (which of course I thought was funny at first since Björns name is actually bear in swedish). But that was until I asked about what to do if you see a bear. Basically you’re screwed if one decides to attack. It runs and climbs faster than humans so the best thing you can do is stand still, make noises and never EVER turn your back on it. And hope it’s not having a bad day.
So with that information we were thrilled to check out the forest by ourselves. (Not-but we went anyway)
I was pretty nervous so I sang and stomped the entire time until we reached a pond where an alligator was chillin. That was the perfect spot for one of my portraits for the book. I had just changed into the dress and Björn took this one – and the sky opened up. During hurricane season you don’t get much of a warning before it starts to pour. After this we ran to the nearest camping groung until the thunder and rain had passed. I kind of like this one though, and you can see the rain in it.

Link to the post here.

 


 

Det här med att skriva ut fotografier – visst tycker ni att det är så mycket roligare att faktiskt se era vackra bilder istället för att låta dem glömmas bort på en hårddisk någonstans? Det tycker jag med!

Länk till inlägget finns här.

mock up poster with vintage hipster loft interior

When I go to different homes I always imagine what the empty walls would look like with printed photographs. In my own apartment I love to switch out my wall art from time to time, but I could never not have art displayed in my home. And did you know that kids growing up in homes with photos displayed of themselves will psychologically make them feel a deeper sense of belonging than the kids living in homes without their photos displayed?
My parents have an entire wall filled with photographs of me and my siblibgs from when we grew up and I LOVE it!
So go and print some of your photos now!

Link to the post here.

Veckans Virala

Den här veckan har det varit svårt att missa brittiska Vogues uppseendeväckande bild på systrarna Bella och Gigi Hadid. De två modellerna ses omfamna varandra, till synes helt nakna, som fotograferats av Steven Meisel och stylats av Joe McKenna.

Bilden har fått många människor att reagera men inte bara på grund av systrarnas pose, utan även för att Vogue är en modetidning och vissa anser därmed att de bör ha kläder på sig. Något annat som har fått uppmärksamhet är hur Bellas ansikte har redigerats kraftigt.

Men vad som har blivit mest omtalat är ändå avsaknaden av kläder och deras pose. Ord som perverst, störande och incestliknande förekommer på sociala medier som reaktion på bilden. Andra tycker att det är vackert och artistiskt.

Vad tycker ni?

Skärmavbild 2018-02-01 kl. 22.10.54

Viral of the week

It has been difficult to miss the controverisal photo published in british Vogue of the Hadid sisters, Bella and Gigi. The two models are embracing each other, what looks like completely nude. The photo was taken by Steven Meisel and styled by Joe McKenna. The image has caused many peaople to react, not only because of the sisters’ posing, but also because Vogue is a fashion magazine and therefore say that nudity is far from fashion. Another thing that has gotten attention is how over-edited Bellas face is.

However what’s been mostly talked about is the lack of clothes and the pose. Words like perverted, disturbing and even promoting incest are floating around on social media. Others think that it’s beautiful and artistic.

What do you guys think?

Hur du använder hashtags på Instagram

best-top-popular-instagram-hashtags

 

Har du funderat på varför vissa inlägg kan få flera hundra likes, medan andra bara får några få? Eller varför vissa får massor med kommentarer och andra tycks vara osynliga?

Detta kan bero på flera olika anledningar som antalet följare ditt konto har, tiden på dagen då du postar dina inlägg eller kvaliteten på dina inlägg. Eller vilka hashtags du använder. Och det är just hashtags som ska vi reda ut här och nu så att du lättare når ut till fler konton och har möjlighet att få fler följare.

 

Hur använder jag en hashtag?

En hashtag används i texten i själva inlägget, och genom att skriva #winter kan andra användare se ditt inlägg då de söker på ”#winter”. Det går att skriva sina hashtags i kommentarsfältet men för tillfället tycks Instagrams algoritm blockera användare från att synas om dessa placeras som kommentarer istället för i textrutan.

Instagram tillåter max 30 hashtags per inlägg, fler än detta kommer inte att synas och du riskerar även shadowban om du försöker att bryta mot Instagrams regler. Läs mer om shadowban här.

 

Vilka hashtags borde jag använda?

Det beror helt på vad ditt inlägg handlar om och vilken målgrupp du vill nå ut till. Säg att du driver en inredningsbutik i Stockholm och vill driva fler kunder till din butik är det lämpligt att din målgrupp består av boende eller besökare i Stockholm. Om du då använder internationella hashtags som ”#interior” med väldigt många användare så kommer ditt inlägg bara synas en kort stund innan det försvinner på grund av alla nya inlägg. Använder du istället ”#interiörStockholm” som inte har lika många inlägg så kommer ditt inlägg synas under en längre tid. Vid maximal användning av hashtags som inte har över en miljon inlägg så ökar du möjligheten för att synas för rätt målgrupp under en längre tid. De konton som är inriktade på resor och använder hashtagar som ”beautifuldestinations” och ”travel” som har flera miljoner inlägg kommer bara synas några sekunder innan flödet av nya inlägg tar över i listan. Dessa kan istället bytas ut exempelvis ”#exploretheglobe” och ”#sheisnotlost” som har färre inlägg och därför gör det möjligt att synas längre.

pexels-photo-389734

Vilka hashtags borde jag inte använda?

Förutom de som har flera miljoner inlägg så bör du inte använda begränsade eller blockerade hashtags. Om en hashtag blivit begränsad så innebär det att det bara är de mest populära som syns, inte de senaste. Har en hashtag istället blivit blockerad så går det inte ens att söka på den. Konton som försöker använda dessa typer av hashtags riskerar att råka ut för shadowban. Läs mer om detta här.

 

Övriga tips

För att lyckas med Instagram gäller det även att du har ett syfte med ditt konto. Är syftet att visa resebilder så bör du inte lägga upp en massa blandade typer av bilder, som exempelvis kläder, citat, selfies (som inte har något med resor att göra) mm. Om ditt konto ser rörigt ut så kommer potentiella nya följer dra sig från att följa dig. Försök få kontot att se så enhetligt ut som möjligt. Något annat som vissa inte är medvetna om är att generellt så syns ens inlägg bara för ca 10% för de följare som man har, och det är viktigt att engagera sig i andras inlägg för att synas. Om någon lämnar en trevlig kommentar på ditt inlägg så blir du väl nyfiken på vem det är?

Använd Stories för att visa mer av din personlighet. Det kan handla om bilder eller videoklipp som bara ligger uppe under 24 timmar, och det påverkar inte hur ditt konto ser ut visuellt.

Passa på att kika in på något av mina konton @clundqvistphotography eller @clundqvistportraits när du ändå rör dig i Instagrams djungel!

Lycka till och skriv gärna en kommentar och berätta hur det går!

 

Skärmavbild 2017-12-05 kl. 00.11.39 (kopia)

 

How to use hashtags on Instagram

Have you wondered why some of your posts can get hundreds of likes, while others only get a few? Or why some get lots of comments and others seem to be invisible?

This may be due to several reasons, like the number of followers your account has, the time of the day you post or simply the quality of your posts. Or what hashtags you use.

And hashtags is what we’ll figure out here and now so you can easily reach out to more users and in the end get more followers.

 

How do I use a hashtag?

A hashtag should be used in the text of the post itself, and by typing #winter, other users can see your post as they search for ”#winter”. It’s possible to write the hashtags in the comment field, but Instagram’s algorithm seems to block posts from appearing if hashtags are placed in the comments field instead of in the text box.

Instagram allows a maximum of 30 hashtags per post – more than this will not be visible and you’ll risk shadowban if you violate Instagram’s rules. Read more about the  shadowban here.

 

Which hashtags should I use?

It depends entirely on what your account and your posts are about,  and what audience you want to reach. Say you are running a interior store in Stockholm and you want to drive more customers to your store, it is then advisable that your target group consists of residents or visitors in Stockholm. If you use international hashtags like ”#interior”, which has many users, then your post will only be visible shortly before it disappears because of all new posts. If you use ”#interiörStockholm” (the swedish word for interiorStockholm) which has a lot less posts, your post will appear for a longer time.

With the maximum use of hashtags (that do not have over one million posts), you increase the ability to appear in front of the right audience for a longer time.

Those accounts that focus on travel and use the ”beautifuldestinations” and ”travel” will only appear for a few seconds because of the many million posts with those hashtags. The new posts will soon take your post’s place and yours will disappear in the list.

These accounts could instead use ”#exploretheglobe” and ”#sheisnotlost” with fewer posts, meaning yours will be shown for a longer time compared to those with million posts.

 

pexels-photo-238480

 

Which hashtags should I not use?

In addition to those hashtags with many million posts, you should not use restricted or blocked hashtags. If a hashtag has been restricted, it means that it’s only the most popular ones, not the latest ones, that will show up when someone searches for it. If a hashtag has been blocked it is not even possible to search for it. Accounts that try to use these types of hashtags are likely to end up being shadowbanned.

 

Other tips for success

In order to succeed at Instagram, you should have and know the purpose of your account. If it is to show travel photos, you should not upload a lot of mixed posts, such as clothes, quotes, selfies (that has nothing to do with travel) etc. If your account looks messy, potential new followers will likely not follow you. Try to make your account look as good as possible.

Use the Instagram Stories to show more of your personality. This can be photos or videos that only which will last only 24 hours, and it does not affect how your account looks visually. Something else that some may not be aware of is that in general, one’s posts appear to only about 10% of the followers. Therefore it is important to engage in others’ posts to be seen. If someone leaves a nice comment on your post, you’d be curious about who it is, right?

While your working your way through the jungle of Instagram’s do’s and don’ts, go ahead and look me up @clundqvistphotography or @clundqvistportraits and say hello!

Good luck and let me know in the comments section how it goes!

 

Instagrams Shadowban

 

Skärmavbild 2017-10-04 kl. 23.26.35

 

Vad är fenomenet shadowban?

Shadowban kan förklaras som att en användare blir blockerad från att synas utan att användaren själv är medveten om det. På Instagram innebär det att dina inlägg blockeras från att synas för dem som inte följer dig. Dina nuvarande följare ser fortfarande dina inlägg men eftersom syftet med Instagram (för de flesta med ett offentligt konto) är att nå ut till nya följare så innebär shadowban ett stort problem. I slutändan innebär det att ditt följartal kan stagnera eller till och med minska, vilket för företagare kan innebära färre kunder.

 

Vad orsakar en shadowban och vem utsätts för något sådant?

Shadowbans syfte är att hålla användare borta från spamliknande eller olämpliga beteenden. Men tyvärr är det inte bara användare med olämpliga beteenden som blir drabbade av detta utan även konton som använder likadana hashtags på sina inlägg om och om igen. Hur som helst är shadowbans inget som Instagram tycks varken dementera eller bekräfta existensen av, utan istället kan man få höra att de försöker förbättra systemet. Instagram rekommenderar att man inte förlitar sig på hashtags för att få användarkonton att växa. Det är möjligt att detta är ett sätt för Instagram att försöka få fler användare att betala för annonser.

 

Hur du undviker att råka ut för shadowban:

 • Använd inte blockerade hashtags

En hashtag blir begränsad eller blockerad när flera användare har använt den i ett felaktigt eller missvisande syfte. Du kan se att en hashtag har blivit begränsad genom att söka på en specifik hashtag och se att endast de mest populära inläggen för den hashtagen dyker upp – Instagram har då begränsat den. Om hashtagen istället har blivit blockerad så går det inte ens att söka på den.

 • Använd inte program som strider mot Instagrams regler

Det kan handla om bland annat bots, som är programvaror man kan köpa vilka automatiskt gillar eller kommenterar andras inlägg för att ens konto ska synas så mycket som möjligt. Instagram kan känna av dessa typer av programvaror och då det strider mot deras användarvillkor är sannolikheten stor att du blir avstängd eller åker på en shadowban.

 • Undvik motstridig aktivitet på ditt konto:

Om du har varit inaktiv under några dagar eller veckor och sedan helt plötsligt blir mycket aktiv, som exempelvis att du börjar följa 50 nya konton, kommenterar väldigt många inlägg och gillar 150+ bilder under en timme så ökar risken för att Instagram läser av detta som suspekt aktivitet.

 • Undvik att rapporteras av andra användare

Att du bara blir rapporterad/anmäld vid något enstaka tillfälle är troligtvis inte tillräckligt för att råka ut för en shadowban, men Instagrams algoritmer undersöker vidare om du bryter mot något eller några av deras användarvillkor och du kan därmed drabbas om du inte uppfört dig enligt deras regler.

 • Använd inte automatiserade inläggsprogram

Många av de automatiserade programmen som finns just nu följer inte Instagrams regler. Om du behöver automatisera dina inlägg är det därför viktigt att du använder ett program som Instagram godkänt. Ett av dessa program är Later

 

Hur du upptäcker om du råkat ut för en shadowban:

 • Använd någon annans konto (som inte följer dig, alternativt slutar följa dig tillfälligt) och sök på någon av dina hashtags för att se om ditt inlägg dyker upp. Förslagsvis en hashtag som bara har några tusen inlägg så att det blir lättare att hitta just ditt. Om ditt/dina inlägg inte syns så är du troligtvis drabbad av shadowban.
 • Gör en shadowban-analys, förslagsvis genom den här sidan http://shadowban.azurewebsites.net

 

Hur du blir av med din shadowban:

 • Sluta använda blockerade eller begränsade hashtags
 • Sluta använda automatiserade inläggsprogram
 • Sluta använda bots
 • Ta ett par dagars avbrott från Instagram – logga inte ens in på ditt konto. Vissa påstår att detta kan hjälpa.
 • Rapportera ditt problem till Instagram: under inställningar på ditt konto går det att ”rapportera ett problem”. Skriv ett kort meddelande och tala om vad problemet är. Tyvärr är det inte säkert att problemet blir löst då Instagram har så oerhört många användare och det är svårt att få tag på någon som kan hjälpa till, men det kan vara värt ett försök.

Har du försökt rama in en hårddisk?

Vi lever i en tid när mobiler och digitalkameror låter oss ta fler foton än någonsin. Trots detta är det väldigt få fotografier som faktiskt produceras i form av utskrifter, tavlor och fotoalbum. Vi använder digitala bilder som lämnas begravda på hårddiskar eller i clouds, och många av våra minnen ser vi sällan skymten av. Den mest fotograferade generationen någonsin skulle kunna bli den bortglömda generationen.

Men precis som med levande ljus, cyklar och böcker så finns det hopp om att även utskrivna fotografier kommer att överleva tekniska framsteg.

Minns ni disketter? Och visste ni att en extern hårddisk har en genomsnittlig livslängd på ca 3-5 år? Och att usb-minnen kan sluta fungera tidigare än så?

Jag har fortfarande fotografier i fint skick från när min mormor växte upp. Idag är hon 92 år. Utskriva fotografier och fotoalbum överlever mycket längre än vad tekniken gör. Och det är inte lika lätt att tappa bort ett fotoalbum som det är att glömma var en mapp med digitala bilder finns i datorn. För att inte tala om att ett fysiskt fotoalbum aldrig kraschar. Inte heller kan du beundra dina vackra minnen genom att rama in och hänga upp en hårddisk på väggen. (Eller ja du kan ju göra det om du vill, men det är mycket trevligare att faktiskt hänga upp riktiga bilder!)

Fotografier handlar om att berätta en historia. Vad vill du berätta för historia i ditt hem?

 

Video by Bryan Capriccio Photography in Canada – you can see more of his work at www.bcapphoto.com

 

Have you ever tried to frame a hard drive?

We live in a time where we take more photos than ever before. Nevertheless, there are quite a few photographs that are actually being developed into prints, wall art and photo albums. The digital images are left buried on hard drives or in clouds, and we rarely catch a glimpse of our memories that way. The most photographed generation ever could become a forgotten generation.

But just like candles, bicycles and books, there is hope that even printed photographs will survive technical progress.

Do you remember floppydisks? And did you know that an external hard drive has an average life span of about 3-5 years? And that usb drives will probably stop working sooner than that?

I still have photographs from when my grandmother grew up, and they are in good condition. Today she is 92 years old. Printed photos and photo albums will outlive the technology we have today. And it’s not as easy to lose a photo album as it is to forget where a folder of digital photos are hiding in your computer. Not to mention – a physical photo album will never crash. Nor is it very pretty to frame and hang your external hard drive on your wall. (You could do this but it’s much nicer to actually look at your printed portraits!)

Photographs are all about storytelling. What kind of story do you want to tell?